Spracovanie osobných údajov zamestnancov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vítame Vás v spoločnosti Talent Solutions, s.r.o.. Tešíme sa na prácu s Vami a chceme Vám pomôcť ďalej rozvíjať Vašu kariéru. Ako iste predpokladáte, k riadnemu poskytovaniu našich služieb získavame a používame informácie o Vás.

Spoločnosť Talent Solutions, s.r.o. sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Tento informačný dokument popisuje Vaše práva vzťahujúce sa k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, a tiež kroky, ktoré podnikáme na ochranu Vášho súkromia. Vieme, že je tento dokument dlhý, ale prečítajte si ho, prosím, pozorne.

Obsah

Vysvetlenie pojmov

Aké Osobné údaje Spoločnosť zhromažďuje a používa?

Prečo používame Vaše Osobné údaje?

Aký je právny základ pre spracúvanie Vašich Osobných údajov?

Je Vašou povinnosťou poskytnúť nám Vaše Osobné údaje, keď o ne požiadame?

Ako dlho Vaše Osobné údaje uchovávame?

Odovzdávame Vaše Osobné údaje tretím subjektom?

Odovzdávame Vaše Osobné údaje mimo Európsku úniu?

Aké máte v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov práva?

Ako nás môžete kontaktovať?

Ako môžeme zmeniť informácie uvedené v tomto dokumente?

 

Vysvetlenie pojmov

Najprv by sme Vám radi vysvetlili význam určitých slov v tomto dokumente.

Môže sa to zdať jasné, ale v tomto dokumente budete označovaný ako „Vy“.

Pokiaľ budeme hovoriť o „nás“ alebo o „Spoločnosti“, máme tým na mysli spoločnosť Talent Solutions, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a obchodných aktivít poskytujeme rad služieb v oblasti personalistiky, ako je sprostredkovanie zamestnania, dočasné prideľovanie zamestnancov, služby mzdového účtovníctva, nábor a výber zamestnancov, riešenia pre testovanie zamestnancov, kariérne prechody, rozvoj talentov, školenia a vzdelávania, zmeny zamestnaní a medzinárodná mobilita („naše Služby“).

K poskytovaniu svojich Služieb používa Spoločnosť niekoľko IT systémov. Jedným z týchto systémov je i internetový portál („Portál“), ktorého prostredníctvom Spoločnosť inzeruje pracovné ponuky, z ktorých si môžu uchádzači vybrať a zareagovať na tú, ktorá zodpovedá ich záujmom, zručnostiam a/alebo skúsenostiam a ktorá je v mieste, kde by mali záujem pracovať.

Záverom by sme radi uviedli, že tento dokument sa týka informácií o ľuďoch, čo zahŕňa skutočnosti o Vás, ale tiež názory na Vás a Vaše názory (napr. informáciu o tom, že ste futbalový fanúšik). Nejde o informácie o Spoločnosti (aj keď sa to niekedy prekrýva). Tento druh informácií sa nazýva „Osobné údaje“ alebo „Údaje umožňujúce identifikáciu osôb“. My v tomto dokumente používame pojem „Osobné údaje“.

 

Aké Osobné údaje Spoločnosť zhromažďuje a používa?

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť spravidla zhromažďuje, zahrňujú najmä:

 • Vaše meno a priezvisko, kontaktné údaje a Vašu kvalifikáciu (vzdelávanie, školenia a stáže), doklady preukazujúce oprávnenia k práci a ďalšie informácie, ktoré sú uvedené vo Vašom životopise;
 • základné údaje z Vášho profilu, pokiaľ ste sa prihlásili na Portál prostredníctvom Vášho účtu na sieti LinkedIn alebo na inej sociálnej sieti;
 • v rámci výberového konania môžu byť použité tiež údaje dostupné na Vašom verejnom profile LinkedIn;
 • záznam komunikácie s Vami, pokiaľ ste nás sami kontaktovali a
 • pre účely zákona o službách zamestnanosti aj údaje o štátnej príslušnosti, pohlaví, rodnom čísle alebo inom identifikátore, údaje o zamestnávateľovi alebo užívateľskom zamestnávateľovi, druhu pracovnoprávneho vzťahu, názve sprostredkovaného zamestnania, dátume sprostredkovania zamestnania a dátume a predpokladanej dĺžke trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo dočasného pridelenia v závislosti od toho, či pôjde o sprostredkovanie zamestnania k nášmu klientovi alebo o dočasné pridelenie. Podrobný rozsah spracovaných osobných údajov je v prípade sprostredkovania zamestnania uvedený v prílohe č. 1 písm. J. zákona o službách zamestnanosti a v prípade agentúrneho zamestnávania v prílohe č. 1 písm. I. predmetného zákona.

 

Prečo používame Vaše Osobné údaje?

Aby sme Vám boli schopní poskytnúť službu, ktorú od nás očakávate. Touto službou je nájdenie pre Vás vhodného zamestnania, a to buď formou agentúrneho zamestnávania, kedy je Spoločnosť agentúrou práce, alebo priamo u nášho klienta ako Vášho budúceho zamestnávateľa. Súčasťou tejto služby je komunikácia s Vami, vykonávanie výberového konania, pomáhanie Vám počas náboru u potenciálneho zamestnávateľa, odovzdávanie Vašich Osobných údajov potenciálnym zamestnávateľom a pod. Niektoré z Vašich údajov sú zhromažďované a spracúvané s cieľom zistiť a posúdiť Vaše skúsenosti a odborné zručnosti.

 

Aký je právny základ pre spracúvanie Vašich Osobných údajov?

Každé spracúvanie Osobných údajov musí byť zo zákona opreté o jeden z povolených právnych základov.

 • Splnenie (resp. uzatvorenie) zmluvy. Spracúvanie Vašich Osobných údajov pre účel popísaný vyššie je nevyhnutný pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť. To znamená, že musíme spracúvať Vaše Osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť službu, ktorej výsledkom je uzatvorenie zmluvy s Vami a vstup do pracovnoprávneho vzťahu.
 • Oprávnený záujem. Spracúvanie Osobných údajov pre účel popísaný vyššie opierame o oprávnený záujem Spoločnosti.

 

Je Vašou povinnosťou poskytnúť nám Vaše Osobné údaje, keď o ne požiadame?

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše Osobné údaje, ale pokiaľ nám ich neposkytnete, nebudeme Vám schopní riadne ponúknuť našu službu popísanú vyššie.

 

Ako dlho Vaše Osobné údaje uchovávame?

Vaše Osobné údaje budeme mať uložené po dobu, po ktorú Vám poskytujeme vyššie popísanú službu. To znamená, že Vaše Osobné údaje budeme spracúvať pre vyššie uvedený účel do okamžiku, kedy vstúpite do pracovnoprávneho vzťahu s nami alebo naším klientom, alebo do okamžiku, kedy dôjde z našej strany alebo zo strany nášho klienta k definitívnemu odmietnutiu Vašej osoby ako zamestnanca.

 

Odovzdávame Vaše Osobné údaje tretím subjektom?

Môžeme odovzdávať alebo sprístupňovať Vaše Osobné údaje tretím subjektom. Činíme tak v nasledujúcich situáciách:

 • Odovzdávanie našim dodávateľom (externým poskytovateľom služieb). Môžeme napr. zapojiť nášho dodávateľa do vykonávania administratívnej a prevádzkovej činnosti v rámci poskytovania našich služieb. Tento dodávateľ bude mať zmluvnú i zákonnú povinnosť zachovávať dôvernosť Vašich Osobných údajov a rešpektovať Vaše súkromie a bude mať prístup iba k údajom, ktoré nutne potrebuje k svojej činnosti; takými dodávateľmi sú typicky IT dodávatelia (ktorí nám poskytujú IT systémy, kde sú uložené informácie i o Vás) alebo poskytovatelia účtovných a finančných služieb (ktorí potrebujú poznať údaje o uchádzačoch, aby mohli napr. správne vystaviť a zaúčtovať faktúry).
 • Odovzdávanie našim klientom (potenciálnym zamestnávateľom). Budeme sa deliť o Vaše Osobné údaje s našimi klientmi, ktorí ponúkajú prácu, o ktorú ste prejavili záujem, alebo ktorá sa nám pre Vás zdá vhodná. Naši klienti majú voči nám i Vám zmluvnú povinnosť zachovávať ohľadom Vašich Osobných údajov mlčanlivosť.
 • Odovzdávanie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe § 28 písm. a) a § 31 ods. 1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti sme povinní viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie alebo ktoré sme dočasne pridelili a  tieto údaje poskytovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Odovzdávame Vaše Osobné údaje mimo Európsku úniu?

Mimo Európsku úniu sú Vaše údaje odovzdávané iba do krajín, ktoré sú Európskou Komisiou považované za krajiny s dostatočnou úrovňou ochrany podľa článku 45 GDPR, alebo sú splnené podmienky stanovené v článku 46 GDPR. Bližšie informácie sú uvedené na internetových stránkach Spoločnosti v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Aké máte v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov práva?

 • Právo na prístup k Vašim Osobným údajom a získaniu ich kópie. Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenia, či spracúva nejaké Vaše Osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, máte právo na prístup k týmto Vašim Osobným údajom (napr. prostredníctvom Portálu) a k určitým informáciám o ich spracúvaní. Môžete nás tiež požiadať o kópiu Vašich Osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť Vašich Osobných údajov. Pokiaľ Vaše Osobné údaje spracúvame automatizovane, máte právo od nás získať tie Osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky vykonateľné, máte právo od nás požadovať, aby tieto Osobné údaje boli odovzdané inému subjektu.
 • Právo na opravu Vašich Osobných údajov. Pokiaľ nám preukážete, že Vaše Osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú správne, môžete požadovať ich aktualizáciu alebo opravu. V určitých prípadoch môžete Vaše Osobné údaje sami aktualizovať prostredníctvom Portálu.
 • Právo na vymazanie Vašich Osobných údajov (právo byť zabudnutý). V určitých (právnymi predpismi stanovených) prípadoch máte právo na to, aby boli Vaše Osobné údaje vymazané. Žiadosť o vymazanie Vašich Osobných údajov môžete podať kedykoľvek a my vyhodnotíme, či bude Vašej žiadosti vyhovené. Pokiaľ dospejeme k záveru, že nastali dôvody pre vymazanie Vašich Osobných údajov, učiníme tak bez zbytočného odkladu. Prosím, majte ale na pamäti, že pokiaľ budú Vaše Osobné údaje vymazané,  nebudeme Vám schopní ďalej poskytovať službu, ktorú od nás očakávate. Pokiaľ o túto službu prejavíte opäť záujem neskôr, budete nám musieť znovu poskytnúť Vaše Osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov. V určitých (právnymi predpismi stanovených) prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov. Prosím, majte ale na pamäti, že toto obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov môže obmedziť službu, ktorú Vám poskytujeme.
 • Právo vzniesť námietku. Pokiaľ opierame spracúvanie Vašich Osobných údajov o náš oprávnený záujem, máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie vzniesť proti tomuto spracúvaniu námietku. Spoločnosť bude potom oprávnená ďalej spracúvať Vaše Osobné údaje, iba pokiaľ preukáže závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo bude Vaše Osobné údaje spracúvať iba pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ si budete priať uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, učiňte tak prosím prostredníctvom Portálu alebo nám napíšte e-mail na adresu gdpr.sk@talent-solutions.sk. Ďalej nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 (2) 5363 0223, alebo na adrese nášho sídla. Prosím, vezmite na vedomie, že v prípade žiadosti zaslanej e-mailom budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť alebo Vás nejakým spôsobom identifikovať.

V prípade, že sa budete domnievať, že spracúvaním Vašich Osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov máte tiež právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu Vášho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ budete mať nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk, na telefónnom čísle +421 (2) 5363 0223 alebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na e‑mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk alebo telefónnom čísle +421 (2) 5363 0223.

 

Ako môžeme zmeniť informácie uvedené v tomto dokumente?

Tu uvedené informácie sa môžu z času na čas meniť. Nové verzie tohto dokumentu budú zverejnené na internetových stránkach Spoločnosti a/alebo o nich budete informovaný iným vhodným spôsobom.