Podmienky používania

Posledná aktualizácia: november 2019

Predmet a prijatie

Tieto podmienky používania (ďalej ako „Podmienky používania“) upravujú používanie (ako aj prístup na) internetovú stránku Talent Solutions.sk prevádzkovanú Talent Solutions Slovakia, s. r. o., IČO: 44 077 866, so sídlom v Digital Parku III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (ďalej ako „Talent Solutions“, „my“ alebo „nás“, vrátane všetkých odvodených gramatických tvarov), ako aj obsah sprístupnený prostredníctvom tejto internetovej stránky (ďalej ako „Internetová stránka“).

Obsah, ktorý vám sprístupňujeme prostredníctvom Internetovej stránky („Obsah“), sa môže riadiť osobitnými podmienkami („Osobitné podmienky“), ktoré prijímate pri každom prístupe k takémuto Obsahu. V prípade rozporu alebo nesúladu medzi týmito Podmienkami používania a akýmikoľvek Osobitnými podmienkami budú mať Osobitné podmienky nad týmito Podmienkami používania prevahu. Vždy, keď navštívite Internetovú stránku a prezeráte si jej Obsah, súhlasíte s týmito Podmienkami používania a s akýmikoľvek Osobitnými podmienkami platnými pre daný Obsah.

Internetová stránka nepredstavuje ani nevzbudzuje dojem, že je zdrojom poradenstva alebo prostriedkom na vytvorenie obchodného vzťahu akéhokoľvek druhu medzi vami a nami.

Prístup na Internetovú stránku je povolený na dočasnom základe a vyhradzujeme si právo stiahnuť alebo zmeniť Obsah, ktorý na Internetovej stránke poskytujeme bez predchádzajúceho upozornenia. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam Internetovej stránky, alebo aj k celej Internetovej stránke.

Nie sme povinní Internetovú stránku sprístupňovať, ani nebudeme zodpovední za to, ak z nejakého dôvodu Internetová stránka nebude dostupná, a to úplne, alebo čiastočne, a síce kedykoľvek by k tomu došlo a na akokoľvek dlhý čas.

Nižšie nájdete obsah, takže v prípade záujmu môžete preskočiť priamo na časti, ktoré vás zaujímajú.

Obsah:

Používanie tejto Internetovej stránky

Beriete na vedomie a dobrovoľne a výslovne súhlasíte s tým, že používate Internetovú stránku iba na vlastnú výlučnú zodpovednosť.

Ste zodpovední za uskutočnenie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup na Internetovú stránku. Takisto zodpovedáte za to, aby boli všetci, ktorí majú prístup na Internetovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, oboznámení s týmito Podmienkami používania a všetkými platnými Osobitnými podmienkami, a aby ich dodržiavali.

Ak si vyberiete, alebo vám bude v rámci našich bezpečnostných postupov pridelený identifikačný kód používateľa, heslo alebo akýkoľvek iný údaj, musíte tieto údaje považovať za dôverné a nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, či už vami vybraté, alebo pridelené z našej strany, ak ste podľa nášho názoru porušili niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania.

Prístupom na Internetovú stránku súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne úkony, ktoré by mohli poškodiť náš imidž, záujmy ani práva, a to vrátane ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností („spoločnosti skupiny Talent Solutions“), alebo ktoré by mohli poškodiť, vylúčiť z prevádzky alebo preťažiť Internetovú stránku, alebo ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom prekaziť bežné používanie Internetovej stránky inými návštevníkmi.

Používame primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré postačujú na zistenie existencie vírusov. Napriek tomu si musíte uvedomiť, že súčasné bezpečnostné opatrenia pre počítačové systémy na internete nie sú úplne spoľahlivé, a preto nemôžeme zaručiť absenciu vírusov alebo iných prvkov, ktoré by mohli vyvolať zmeny v rámci vášho počítačového systému (hardvérové a softvérové) alebo zmeny na vašich dátach a súboroch nachádzajúcich sa vo vašich systémoch.

Obsah

Nie sme vonkoncom povinní kontrolovať správnosť Obsahu a nezaručujeme užitočnosť, presnosť, úplnosť ani relevantnosť Obsahu a/alebo, že je tento Obsah aktuálny. Výslovne sa zriekame všetkej zodpovednosti za chyby alebo opomenutia v súvislosti s Obsahom a Internetovou stránkou, s výnimkou situácie, ak takáto zodpovednosť vznikla na základe nami zavineného nekalého konania alebo nekalého skreslenia alebo z dôvodu akéhokoľvek úmrtia, či zranenia, ktoré by vznikli v dôsledku našej nedbanlivosti.

Zaradenie Obsahu na Internetovú stránku žiadnym spôsobom nepredstavuje poskytovanie personálnych služieb ani akéhokoľvek iného druhu služieb. Talent Solutions a spoločnosti skupiny Talent Solutions sa výslovne zriekajú všetkej zodpovednosti za rozhodnutia, ktoré uskutočníte na základe Obsahu.

Žiadna ponuka alebo žiadosť o ponuku

Informácie uvedené na Internetovej stránke nepredstavujú ponuku, ani žiadosť o predaj, či likvidáciu, obchodovanie ani žiadne iné transakcie súvisiace s akciami Talent Solutions. Investori sa nesmú spoliehať na tieto informácie pri investičných rozhodnutiach.

Práva na duševné vlastníctvo

Všetok Obsah na Internetovej stránke je buď naším vlastníctvom, alebo vlastníme licenciu na jeho používanie. Všetko, čo vidíte, alebo si prečítate na Internetovej stránke (napr. obrázky, fotografie, ilustrácie, texty, videá a iné materiály), je celosvetovo chránené na základe autorského zákona, dizajnu, ochrannými známkami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Musíte neustále rešpektovať všetky práva na duševné vlastníctvo na Internetovej stránke a v rámci Obsahu, či už je v našom vlastníctve, či niektorých Spoločností skupiny Talent Solutions alebo tretích strán. Nesmiete získať, ani sa pokúšať o získanie žiadneho Obsahu inými prostriedkami alebo postupmi, okrem tých, ktoré sú dostupné na Internetovej stránke.

Na základe týchto Podmienok používania ani vášho používania Internetovej stránky pre vás v žiadnom prípade nevznikajú žiadne práva na duševné vlastníctvo na Internetovej stránke ani v rámci Obsahu, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, alebo v akýchkoľvek Osobitných podmienkach. Preto je výslovne zakázané akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, meniť, šíriť alebo verejne komunikovať, či sprístupniť, vytvárať výňatky, opätovne použiť, preposielať, alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať akékoľvek prostriedky či postupy, akékoľvek časti Internetovej stránky alebo Obsahu, s výnimkou prípadov, ktoré povoľujú tieto Podmienky používania, alebo akékoľvek platné Osobitné podmienky, alebo ak vám to umožňuje príslušný zákon, alebo ak to držiteľ príslušných práv výslovne povolil.

Príslušné lokálne registrované ochranné známky:

  • Talent Solutions – slovne
  • Talent Solutions – kombinovane
  • Talent Solutions, BETTER WORK, BETTER LIFE – slovne
  • Talent Solutions TOP SECRETARIES – slovne
  • Talent Solutions iJobs – slovne
  • Talent Solutions WAY TO WORK – slovne

Odkazy a prepojenie

Na Internetovej stránke smú byť uvedené odkazy na iné internetové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré nepatria medzi naše pridružené tretie stránky. Pridanie akéhokoľvek odkazu na takéto stránky tretích strán neznamená, že tieto stránky podporujeme, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek internetové stránky tretích strán vedúce z našej Internetovej stránky, alebo na ňu. Nekontrolujeme všetky stránky prepojené s Internetovou stránkou a nezodpovedáme za obsah alebo presnosť akýchkoľvek externých stránok ani žiadnych iných stránok prepojených s Internetovou stránkou. Ak kliknete na nejaký odkaz na určitú inú externú stránku, alebo stránku tretej strany, robíte to na vlastné riziko.

Akékoľvek odkazovanie na Internetovú stránku z internetovej stránky tretej strany vyžaduje naše predchádzajúce písomné povolenie.

Osobné údaje

Zber a používanie vašich osobných informácií sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú začlenené do týchto Podmienok používania a nájdete ich tu.

Žiadne záruky a obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom platnými zákonmi nezaručujeme ani neprehlasujeme, že sú Internetová stránka a/alebo Obsah presné, úplné, bezchybné alebo spoľahlivé, alebo že používanie Internetovej stránky a/alebo Obsahu nenaruší práva tretích strán. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nezaručujeme ani neprehlasujeme, že sú funkčné hľadiská Internetovej stránky a/alebo Obsahu bez chýb, alebo že servery, ktoré ich dávajú k dispozícii, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky. Používanie Internetovej stránky a/alebo Obsahu je na vaše vlastné riziko, a čokoľvek na Internetovej stránke máte k dispozícii „V DANOM STAVE“ A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENEJ, ALEBO DOMNELEJ. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesieme zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z používania Internetovej stránky, alebo Obsahu, či už priame alebo nepriame, náhodné, následné, alebo iné. Napríklad sa zriekame všetkej zodpovednosti za stratu použitia, prerušenie obchodnej činnosti, stratený zisk, alebo stratené dáta, bez ohľadu na formu konania.

Rozhodné právo a súdna príslušnosť

Tieto Podmienky používania a všetky otázky týkajúce sa tejto Internetovej stránky a jej obsahu sa riadia slovenským právom a podliehajú výlučnej právomoci všeobecných súdov v meste Bratislava, Slovenská republika.

Zmeny

Tieto Podmienky používania sa môžu z času na čas zmeniť a vaše používanie tejto Internetovej stránky podlieha aktuálne platným Podmienkam používania v deň vášho používania tejto Internetovej stránky a jej Obsahu. Prosím, pravidelne si tieto Podmienky používania prezerajte, aby ste mali istotu, že ste sa s nimi oboznámili.

Kontakt

Svoje otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto Podmienok používania uvítame a mali by ste ich adresovať na spoločnosť Talent Solutions, s. r. o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko, alebo na e-mailovú adresu: privacypolicy@talent-solutions.sk.