Zásady používania súborov cookies

Posledná aktualizácia: november 2019

Talent Solutions, s. r. o., IČO: 44 077 866, so sídlom na adrese Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko (ďalej ako „Talent Solutions“, „my“ alebo „nás“ alebo „Spoločnosť“, sa zaväzuje chrániť a zachovávať vaše súkromie.

Tieto Zásady (spolu s ďalšími, tu uvedenými dokumentmi) opisujú, aké osobné údaje od Vás získavame, a ako Vaše osobné údaje spracúvame.

Nižšie nájdete obsah, takže môžete prípadne preskočiť priamo na časti, ktoré vás zaujímajú.

Obsah:

 

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame

 • Budeme získavať osobné údaje o Vašich návštevách na našich internetových stránkach, vrátane, ale bez obmedzenia, prenosových dát, lokalizačných údajov, webových denníkov, obsahu z prieskumov a kontaktných formulárov a ďalších komunikačných dát a zdrojov, ku ktorým máte prístup. Náš zber týchto osobných údajov zjednoduší Vašu návštevu na internetových stránkach v budúcnosti, pretože budeme môcť navrhnúť obsah, ktorý bude pre Vás relevantný na základe miesta, z ktorého máte prístup na internetové stránky.
 • Budeme získavať všetky údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našich kontaktných formulárov (napr. „Kontakt“, „Pošlite nám správu“, „Získajte finančné aktualizácie“ alebo „Kontaktujte nás o vzájomnej spolupráci“). Poskytovanie Vašich osobných údajov formou našich kontaktných formulárov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Upozorňujeme však na to, že políčka označené hviezdičkou (*) sú povinné, pretože tieto informácie potrebujeme na splnenie Vašej požiadavky alebo na odpovedanie na ňu. Ďalšie informácie alebo osobné údaje, ktoré s nami zdieľate pri vypĺňaní našich kontaktných formulárov, sú podľa Vášho vlastného uváženia. Ak nás kontaktujete, budeme viesť záznamy o tejto korešpondencii.
 • Pri používaní alebo online službách ukladáme aj súbory cookies, ktoré sú podrobnejšie vymedzené v našich Zásadách používania súborov cookies.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme získavať a spracúvať na nasledujúce účely, aby:

 • sme mohli čo najlepšie prispôsobiť obsah internetových stránok a zdroje podľa Vašich preferencií.
 • sme mohli odpovedať na Vašu žiadosť alebo otázky, keď nás kontaktujete.
 • sme Vám mohli odoslať ďalšie informácie – napríklad o nadchádzajúcich podujatiach alebo posielať newslettere Talent Solutions – ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé.
 • nám to pomohlo vytvárať, publikovať a zlepšovať obsah, aby bol pre Vás čo najprínosnejší.
 • sme zaistili, aby bol obsah poskytovaný prostredníctvom internetových stránok zobrazený čo najefektívnejším spôsobom pre Vás a Vaše zariadenie.
 • ste sa mohli podieľať na interaktívnych funkciách našich internetových stránok, keď sa to rozhodnete urobiť.
 • sme mohli ďalej rozvíjať a zlepšovať internetové stránky a systémy, aby Vám lepšie slúžili.
 • Vaše osobné údaje používame aj na zasielanie foriem priameho marketingu e-mailom, ak tento účel odsúhlasíte v príslušnom kontaktnom formulári. Súhlas s prijímaním ďalšej marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať.

Naše používanie Vašich údajov podľa vyššie uvedenej charakteristiky je povolené platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, pretože:

 • je potrebné pre naše oprávnené záujmy pri sledovaní vyššie uvedených účelov (t. j. na prispôsobenie obsahu internetových stránok a publikovanie čo najprínosnejšieho obsahu pre Vás alebo na ďalšie rozvíjanie a zlepšovanie internetových stránok a systémov), a aby takéto záujmy v každom prípade neboli v rozpore s Vašimi záujmami na ochrane súkromia;
 • sú v niektorých prípadoch potrebné na splnenie našich právnych alebo zákonných povinností, ako sú poskytnutie určitým orgánom, regulačným orgánom alebo vládnym subjektom; alebo
 • sú v niektorých prípadoch potrebné na uplatnenie právnych nárokov, alebo ak sa spracúvanie týka osobných údajov jednoznačne vo verejnom vlastníctve;
 • je založené na Vašom súhlase, ktorý od vás niekedy získavame, napr. keď sa rozhodnete, že chcete dostávať marketingovú komunikáciu a novinky e-mailom. Ďalšie informácie o komunikácii B2B nájdete v časti „Marketingová komunikácia“ nižšie.

Vaše informácie uchovávame po dobu, ktorá je potrebná na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností. Obdobie uchovávania Vašich osobných údajov závisí od príslušného účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú, a príslušného nástroja, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. V rámci týchto Zásad nie je možné vyznačiť rôzne retenčné obdobia v dostatočne zrozumiteľnom formáte. Kritériá použité na určenie uplatniteľného retenčného obdobia sú, že budeme uchovávať osobné údaje stanovené v týchto zásadách tak dlho, ako (I) je potrebné na príslušný účel, (II) je potrebné na vykonávanie nášho obchodného vzťahu s Vami, (III) ste odsúhlasili, a/alebo (IV) je vyžadované platnými zákonmi o archivácii.

Poskytovanie tretím stranám

Aby sme napomohli efektívnemu využívaniu Vašich údajov z našej strany, a aby sme vám poskytli obsah a/alebo zdroje, sprístupňujeme Vaše údaje tretím stranám. K takémuto sprístupneniu však dôjde iba za týchto okolností:

 • Dodávateľom, zmluvným dodávateľom a sprostredkovateľom: niekedy zapájame alebo zamestnávame iné spoločnosti a jednotlivcov, aby vykonávali určité funkcie v našom mene. Do tejto kategórie tretích strán patria:
  • poskytovatelia hostingu, ktorí sa nachádzajú v Českej republike;
  • poskytovatelia, ktorí spravujú obsah internetovej stránky, ktorí sa nachádzajú najmä v Českej republike;

Takíto príjemcovia budú mať prístup k Vašim osobným údajom podľa vlastných požiadaviek s cieľom, aby vykonávali svoje funkcie a nie sú oprávnení používať takéto osobné údaje na iné účely. Títo príjemcovia budú podliehať zmluvným záväzkom o zachovávaní mlčanlivosti.

 • Vládnym orgánom alebo orgánom presadzovania práva, ak máme zákonnú povinnosť to urobiť.

IP adresy a súbory cookies

Zbierame informácie o Vašom počítači, vrátane Vašej IP adresy, operačného systému a typu prehliadača (ak sú k dispozícii) na správu systému. Ide o štatistické údaje o činnostiach a vzorcoch prehliadania našich používateľov a neidentifikujú Vás ani žiadneho jednotlivca.

Z rovnakého dôvodu získavame informácie o Vašom všeobecnom používaní internetu pomocou súboru cookie, ktorý je uložený vo Vašom zariadení. Cookies nám pomáhajú zlepšovať internetové stránky a poskytovať lepší a viac personalizovaný obsah. Viac informácií o používaní cookies na internetových stránkach nájdete v našich Zásadách používania súborov cookies.

Ak zdieľate svoj počítač s inými používateľmi, odporúčame Vám, aby ste si nevyberali možnosť „Zapamätať si moje údaje“, keď Vám ju internetové stránky ponúknu.

Kde sú Vaše osobné údaje uložené a spracúvané

Ako bolo vysvetlené v odseku „Poskytovanie tretím stranám“ vyššie, Vaše osobné údaje môžeme poskytovať nasledujúcim osobám:

 • Dodávatelia, zmluvní dodávatelia alebo sprostredkovatelia tretích strán: Ak využívame dodávateľa, zmluvného dodávateľa alebo sprostredkovateľa tretej strany, Vaše osobné údaje zostávajú pod naším dohľadom a máme zavedené kontrolné mechanizmy na zabezpečenie dostatočnej ochrany vašich osobných údajov.

Snažíme sa podniknúť všetky kroky, ktoré sú v rozumnom rozsahu potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami.

Prenášame Vaše údaje mimo EÚ/EHP?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené a spracúvané v jednej alebo viacerých ďalších krajinách mimo EÚ/EHP. Vaše údaje budeme prenášať mimo EÚ/EHP iba do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov vymedzenej príslušnými právnymi predpismi EÚ alebo kde skupina Talent Solutions zaviedla primerané záruky v snahe zachovať súkromie Vašich údajov. K týmto krajinám patria:

 • Andorra
 • Región APAC (Ázijsko-tichomorský región)
 • Bolívia
 • Izrael
 • Región LATAM (Latinskoamerický región)
 • Región NAM (Severoamerický región)
 • Veľká Británia a Írsko
 • USA

Zabezpečenie údajov

Aj keď budeme robiť maximum pre to, aby sme ochránili Vaše osobné údaje, mali by ste si uvedomovať, že prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný a nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov prenášaných na internetové stránky alebo akejkoľvek tretej strane; z tohto dôvodu je akýkoľvek prenos na Vaše vlastné riziko. Budeme používať prísne operačné postupy a primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu, zmene, vymazaniu alebo prenosu týchto osobných údajov.

Vaše práva. Ako môžete pristupovať k svojim údajom, opravovať ich a vymazať

Podľa platných zákonov o ochrane údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup a získanie kópie svojich osobných údajov

Máte právo požiadať o potvrdenie, či spracúvame akékoľvek Vaše osobné údaje. V takom prípade máte právo na prístup k niektorým svojim osobným údajom a k určitým informáciám o spôsobe ich spracúvania. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli elektronickú kópiu Vašich údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov

Ak spracúvame Vaše Osobné údaje automaticky, máte právo získať Osobné údaje, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, máte právo požiadať o to, aby tieto Osobné údaje boli odovzdané inému subjektu.

 • Právo na opravu svojich osobných údajov

Ak môžete preukázať, že osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, nie sú správne, môžete požiadať, aby boli tieto údaje aktualizované alebo inak opravené. Odporúčame Vám, aby ste, ak je to možné, vstupovali na samoobslužný Portál a priamo aktualizovali svoje osobné údaje.

 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Za určitých okolností (podľa ustanovení v príslušných nariadeniach) máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Takúto požiadavku môžete vzniesť kedykoľvek a Talent Solutions posúdi, či by sa Vaša požiadavka mala splniť. V prípade, že v súlade s právnymi predpismi stanovíme, že Vaša požiadavka o vymazanie Vašich osobných údajov musí byť splnená, Talent Solutions to urobí bez zbytočného odkladu. Nezabudnite, že po odstránení Vašich osobných údajov už Spoločnosť nemusí byť ďalej schopná Vám poskytovať služby. Ak sa budete chcieť u Spoločnosti znova zaregistrovať, budete musieť svoje údaje poskytnúť znova.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností (podľa ustanovení v príslušných nariadeniach) máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch však takéto obmedzenie spracúvania môžu obmedziť poskytované služby, ktoré od nás môžete získať.

 • Právo podať námietku

Pokiaľ je spracúvanie Vašich údajov Spoločnosťou založené na oprávnenom záujme Spoločnosti, máte právo namietať voči tomu, že Spoločnosť spracúva Vaše údaje. Spoločnosť bude oprávnená ďalej spracúvať Vaše Osobné údaje len vtedy, ak preukáže závažné legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo bude spracovávať Vaše Osobné údaje iba na účely uplatnenia a výkonu práv.

V rozsahu, v akom je naše spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania na základe Vášho súhlasu udeleného pred doručením takéhoto odvolania.

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, prihláste sa do samoobslužného Portálu alebo nám napíšte na gdpr.sk@talent-solutions.sk. Môžete nás kontaktovať aj na tel. č. +421 (2) 53 630 223 alebo na adrese nášho sídla. Vezmite prosím na vedomie, že v prípade e-mailovej žiadosti budeme musieť overiť Vašu identitu alebo Vás nejakým spôsobom identifikovať.

Ak si myslíte, že spracúvaním Vašich Osobných údajov bolo porušené GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v štáte svojho obvyklého bydliska, mieste svojho zamestnania alebo mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným orgánom pre Slovensko je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko, IČO: 36 064 220, www.dataprotection.gov.sk.

Marketingová komunikácia

Budeme vám posielať akúkoľvek marketingovú komunikáciu iba ako jednotlivcovi, zvyčajne e-mailom, ktorý ste odsúhlasili na tento účel.

Ponúkame Vám označovacie políčko na formulároch súhlasu, ktoré používame na získavanie Vašich osobných údajov. Ak súhlasíte s tým, že chcete dostávať marketingovú komunikáciu, musíte toto políčko označiť.

Zmeny týchto Zásad

Podmienky na základe týchto Zásad sa môžu občas zmeniť. Všetky podstatné zmeny týchto Zásad zverejníme vhodným upozornením buď na tejto internetovej stránke alebo Vás budeme kontaktovať pomocou iných komunikačných kanálov.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy (ktoré sú naozaj vítané), pokiaľ ide o tieto Zásady ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na gdpr.sk@talent-solutions.sk, telefonicky na +421 (2) 53 630 223 alebo nás navštívte v našom sídle.