Ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Úspešne sme  uzatvorili kalendárny rok 2022 a opäť na nás čakajú niektoré neodkladné povinnosti vyplývajúce z legislatívy voči Finančnej správe –  vysporiadanie si dane z našich dosiahnutých zdaniteľných príjmov za celé zdaňovacie obdobie roka 2022.

Kto má túto povinnosť vysporiadania dane za rok 2022 – buď formou Daňového priznania alebo Žiadosťou o ročné zúčtovanie dane:

 

 • daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy za rok 2022 presahujúce sumu 2289,63 €
 • daňovník, ktorého príjmy za rok 2022 nepresiahli sumu 2289,63 €, ale vykazuje daňovú stratu (§6)
 • daňovník, ktorý poberal v roku 2022 príjmy zo zdrojov v zahraničí
 • daňovník, ktorý poberal nepeňažné plnenia z ktorých zamestnávateľ nemohol zraziť preddavok na daň
 • daňovník, ktorý poberal príjmy podľa § 6 (SZČO), § 7 (kapitálové príjmy), § 8 (ostatné príjmy) Zákona o dani z príjmov (okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené §9)
 • daňovník, ktorý je povinný zvýšiť základ dane (napr. v minulých obdobiach uplatňoval odpoč. sumu zo sporenia na DDS a zmluvu zrušil alebo vykonal výber…..)
 • daňovník, ktoré vyzve správca dane

Výhodné je: dobrovoľné podanie daňového priznania u poberateľov starobných , predčasných starobných alebo výsluhových dôchodkov,  ktorí takýto dôchodok poberali k 1.1. 2022 a nepresiahli príjmy nad 2289,63 € . Ak si podajú sami DP tak sa im podľa §46a nevyrubí a všetky zaplatené  preddavky na daň im Finančná správa vráti.

 

Kto môže požiadať zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2022:

 

 • daňovník, ktorý poberal príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 Zákona o dani z príjmu ( pracujúci na pracovnú zmluvu, všetky druhy dohôd -DVoP, DoPČ, DoBPŠ, aj od viacerých zamestnávateľov v roku 2022 a aj v súbehu).
 • daňovník, ktorý okrem príjmov zo závislej činnosti poberal aj príjmy z ktorých sa vyberá daň podľa § 43 – daň zrážkou a neuplatní si tvz. „oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane
 • daňovník, ktorý je daňový rezident SR a nemal príjmy plynúce zo zahraničia (okrem výnimiek -napr. zastupiteľský zahraničný úrad, využíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,…)
 • daňovník, ktorý je daňovým nerezidentom SR (nemá trvalý pobyt v SR) a poberal na území SR len príjmy zo závislej činnosti

 

Termín na podanie žiadosti o RZD a koho môžeme  požiadať o RZD :

 

 • do 15.2.2023  a doloží všetky doklady preukazujúce uplatnenia uvedené na žiadosti
 • zamestnanec žiada o RZD svojho  zamestnávateľa, resp. svojho bývalého zamestnávateľa

 

Daňoví nerezidenti SR – fyzické osoby, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt a na území SR sa zdržiavajú menej ako 183 dní v roku,  si tiež môžu uplatňovať okrem nezdaniteľných častí na seba aj nezdaniteľné časti zo základu dane na manželku, DDS,.. alebo daňový bonus ( ako rezidenti SR), ale iba pod podmienkou, že ich príjmy plynúce zo zdrojov na území SR boli aspoň vo výške 90 % z celkového úhrnu dosiahnutých celosvetových príjmov , t.j. nesmú príjmy zo zahraničia prekročiť hranicu 10 % z celkových príjmov a poberali len príjmy zo závislej činnosti v SR.

 

Ten, kto si bude sám podávať daňové priznanie z dôvodu:

 

 • mal príjmy nielen zo závislej činnosti ( SZČO, kapitálové alebo ostatné príjmy- § 6, 7 , 8 Zákona o dani z príjmu)
 • mal príjmy plynúce aj zo zdrojov v zahraničí
 • mal príjmy, z ktorých nemožno zraziť preddavok na daň (nepeňažné)
 • je povinný si navýšiť základ dane ( napr. vybratie prostriedkov na DDS,…)
 • zamestnávateľ zanikol
 • ak nepožiadal o vykonanie RZD v ustanovenom termíne do 15.2. nasledujúceho kalendárneho a nepredložil všetky potrebné doklady na vykonanie RZD

ten požiada zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti 2022 ( postačí zaslať žiadosť formou e-mail) . Ak požiadate o vystavenie príjmu do 06.02.2022 , zamestnávateľ potvrdenie vystaví do 10.02.2022. Ak požiadate neskôr o vystavenie príjmu alebo nepožiada ani o vystavenie príjmu a ani o vykonanie RZD, zamestnávateľ potvrdenie vystaví najneskôr do 10.3.2022.

Všetky potrebné dokumenty nájdete TU:

 

 1. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (na vypísanie)
 2. Ako a čo vyplniť v Žiadosti o RZD
 3. Ako zistiť vlastný príjem manžela-manželky, ak si chcem uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu/neho
 4. Daňový bonus za zaplatené úroky (úver na bývanie)
 5. Kedy je fyzická osoba daňový rezident, nerezident
Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
1. februára 2023 | Sylvia Mieres

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.