Pracovná zmluva – prijali ste pracovnú ponuku ?

Pracovná zmluva (PZ) – prijali ste pracovnú ponuku ?

Na právoplatný vznik pracovného pomeru je potrebné podpísať pracovnú zmluvu (PZ), prípadne dohodu o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. PZ, alebo dohoda musia byť uzatvorené písomne, inak sú neplatné.

Pracovný pomer sa zakladá písomnou PZ medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie PZ je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

V PZ je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

  • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika
  • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto)
    deň nástupu do práce
  • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Zamestnávateľ v  zmluve uvedie okrem podstatných náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Ak sú mzdové podmienky a ďalšie pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Ak v PZ nie sú dohodnuté mzdové podmienky a účinnosť ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré pracovná zmluva odkazuje, sa skončila, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v PZ, najviac po dobu 12 mesiacov.

Možno  v nej dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

Ak písomná zmluva neobsahuje ďalšie pracovné podmienky, podmienky, o ktoré majú účastníci záujem alebo podmienky pri výkone práce v cudzine, je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky.

Ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím jedného mesiaca od nástupu do zamestnania, musí zamestnávateľ zamestnancovi vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru.

Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný písomné oznámenie o prijatí do zamestnania vydať pred odchodom zamestnanca do cudziny.

Nástup do práce je spojený s viacerými dokumentami – ktoré to sú?

druh práce
miesto výkonu práce
deň nástupu
mzdové podmienky
výplatný termín
pracovný čas
výmeru dovolenky
dĺžku výpovednej doby
dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára
Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
19. júla 2022 | Talent Solutions.sk

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.