Nástupné dokumenty

Pri nástupe zamestnanca do práce vzniká zamestnávateľovi veľa povinností vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ku zdravotnej poisťovni, daňovému úradu a v neposlednom rade voči samotnému zamestnancovi. V tomto článku sa budeme venovať práve dokladom, ktoré treba so zamestnancom podpísať pri jeho nástupe do zamestnania.

Najčastejšie nástupné dokumenty:

 • Pracovná zmluva – povinná na vznik pracovného pomeru

Základným dokladom, ktorý sa vždy musí so zamestnancom podpísať pred jeho nástupom do zamestnania je pracovná zmluva. Pracovnú zmluvu upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Tento zákon hovorí, že pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovná zmluva musí byť vyhotovená písomne v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie sa odovzdá zamestnancovi a druhé si ponechá zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Aj tieto dohody musia byť uzavreté písomne a upravuje ich Zákonník práce.

 • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca v prípade agentúrneho zamestnávania.
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri nástupe do zamestnania
 • Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku – ak je aplikovateľná
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie – študenti a dôchodcovia – ak je aplikovateľné
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov – ak je potrebná
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti pri nástupe do zamestnania ( ak pracuje zamestnanec s hotovosťou a pod)
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti Dohoda o elektronickom doručovaní , ak sa poskytuje táto možnosť Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie
 • Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie – ak aplikovateľné
 • Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia (študent, dôchodca)
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti, o zrážkach zo mzdy, o dočasnom pridelení

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
19. júla 2022 | Talent Solutions.sk

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.