Materská dovolenka – návrat do práce

Rodičovstvo patrí k tým životným etapám, ktoré dokážu obrátiť životy rodičov naruby. Či chceme alebo nie, príchod nového člena rodiny mení naše osobné aj kariérne priority. Časom sa ale každý rodič musí pripraviť na návrat do zamestnania a na zvládanie role pracujúcej mamy či otca. Aké sú najčastejšie otázky, ktoré riešime pri ukončovaní materskej/rodičovskej dovolenky? Na čo netreba zabudnúť pred návratom do zamestnania?

Aký je rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou?

Dĺžka trvania materskej dovolenky je 34 týždňov. V prípade osamelej ženy, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo je osamelá z iných vážnych dôvodov, je to 37 týždňov. V prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, až 43 týždňov. Na materskú dovolenku, v prípade muža rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Jedinou podmienkou je nástup až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu. Rodičovská dovolenka je obdobie nasledujúce po uplynutí materskej dovolenky. Keďže starostlivosť o dieťa si vyžaduje dostatok času, zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, predĺženie na obdobie do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa.

materská dovolenka
návrat do práce

Musím zamestnávateľovi oznámiť koniec rodičovskej dovolenky?

Áno. Ukončenie rodičovskej dovolenky je potrebné oznámiť zamestnávateľovi písomne najmenej 1 mesiac pred plánovaným nástupom do zamestnania. Rovnaká oznamovacia povinnosť platí aj pri nástupe, prípadne pri akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa materskej / rodičovskej dovolenky (napr. prerušenie MD/RD). (§ 166 ods. 3 Zákonníka práce).

Môžem sa do práce vrátiť skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky?

Áno. Rodič nie je povinný vyčerpať si celú rodičovskú dovolenku v rozsahu dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa. Ak sa rozhodne zamestnanec pre skorší návrat do práce, musí najmenej 1 mesiac vopred písomne oznámiť zamestnávateľovi dátum nástupu do práce.

Môžem sa vrátiť znova na rodičovskú dovolenku, ak som už nastúpil/a do práce?

Áno. Ak sa rodič vráti do práce skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky, neznamená to, že mu rodičovská dovolenka „prepadla.“ V prípade potreby môže zamestnávateľa opäť požiadať o ďalšie čerpanie rodičovskej dovolenky v rozsahu minimálne jedného mesiaca – hovoríme o prerušení rodičovskej dovolenky. Ak si rodič nevyčerpá celú rodičovskú dovolenku, kým dieťa dovŕši 3, resp. 6 rokov, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskoršie obdobie (do piatich rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov veku dieťaťa). V takomto prípade hovoríme o presunutí rodičovskej dovolenky.

návrat do práce z materskej dovolenky
práca po materskej

Mám nárok na neplatené voľno po rodičovskej dovolenke?

Nie automaticky. Môže sa stať, že dieťa dovŕši 3 roky, rodič nemá nárok na predĺženie rodičovskej dovolenky, ale dieťa nie je prijaté do škôlky. Ak rodič nenájde inú možnosť, môže zamestnávateľa požiadať o neplatené voľno, avšak zamestnávateľ nie je povinný mu ho poskytnúť. V prípade, že takúto žiadosť zamestnávateľ nebude akceptovať, prichádza do úvahy ukončenie pracovného pomeru.

Keď dám výpoveď, budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti?

Načasovanie výpovede počas rodičovskej dovolenky alebo po jej skončení je dôležité, nakoľko môže výrazne ovplyvniť nárok na ďalšie dávky, ako je nemocenské, materská, či dávka v nezamestnanosti. Prečo je potrebné nastúpiť aspoň na jeden deň do práce po skončení RD, ak nechce žena prísť o dávky, si môžete prečítať v článku Výpoveď v práci po RD a nárok na dávky.

Mám po rodičovskej dovolenke nárok na kratší pracovný čas?

Áno. Ak rodič trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov požiada o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Môže ma zamestnávateľ nútiť, aby som pracoval/a nadčas?

Ak ide o ženu alebo muža trvale sa starajúcich o dieťa mladšie ako tri roky, osamelú ženu alebo osamelého muža, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, nadčas je možný len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť je možná len po dohode.

znova do práce po materskej
rodičovská dovolenka

Musí mi zamestnávateľ po príchode z rodičovskej dovolenky prideliť moje pôvodné miesto?

Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, má právo požadovať od zamestnávateľa zaradenie späť do pracovného procesu tak, aby bol zaradený na pôvodnú prácu a pôvodné pracovisko a aby sa mu po skončení rodičovskej dovolenky zachovali všetky práva v pôvodnom rozsahu, ktoré mal v čase nástupu na rodičovskú dovolenku, vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Čo ak bola moja pracovná pozícia počas rodičovskej dovolenky zrušená?

Ak nie je možné zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pôvodné pracovisko, pretože práca sa nevykonáva alebo pracovisko bolo zrušené, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na prácu zodpovedajúcu jeho pracovnej zmluve. V prípade, že zamestnanec toto zaradenie odmietne, alebo jeho/jej pracovná pozícia bola zrušená, môže byť pracovný pomer ukončený z organizačných dôvodov.

Môžem dostať výpoveď po rodičovskej dovolenke?

Áno. Počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Po návrate do práce už rodič nie je chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, aj keď dieťa, o ktoré sa stará ešte nedovŕšilo tri roky (výnimku majú iba osamelí rodičia).

Všetky pracovné ponuky nájdete TU.

Uvažujete nad otcovskou dovolenkou? Čo robiť, ak pôjde na materskú dovolenku OTEC?

práca po rodičovskej dovolenke
9. augusta 2022 | Erika Páleniková

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.