ZAMESTNANCI OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZAMESTNANCI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a o zrušení smernice 2016/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej iba ako „GDPR“), poskytujeme nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov zamestnancov alebo zástupcov našich potencionálnych klientov, ktoré sme obdržali priamo od subjektov údajov alebo z verejne dostupných zdrojov (ďalej ako „Osobné údaje“).

Správca osobných údajov

Správcom Osobných údajov je Talent Solutions, s. r. o., so sídlom v Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01, Bratislava, Slovensko, IČO: 44 077 866 (ďalej len „Správca“ alebo „my“), a je možné ho kontaktovať v záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk alebo telefonicky na +421 (2) 53 630 223.

Úradník pre ochranu údajov

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je pani Ivana Heretik Vačoková a ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0) 910 832 353.

Účel a právny základ pre spracúvanie

Účelom spracúvania Osobných údajov je vytvoriť databázu potenciálnych klientov a kontaktovať ich s ponukou nadviazania obchodnej spolupráce.

Právnym dôvodom tohto spracúvania je legitímny záujem Správcu nadviazať obchodné vzťahy formou priameho marketingu.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvať naši vlastní zamestnanci.

Trvanie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uložené na vyššie uvedený účel až do zahájenia obchodnej spolupráce, ale nie dlhšie ako 1 rok.

Vaše práva

Máte právo požiadať Správcu o prístup k Osobným údajom, t. j. máte právo získať od Správcu potvrdenie o tom, či sa vaše Osobné údaje spracúvajú alebo nie, a ak áno, máte právo na prístup k svojim Osobným údajom a iným určeným informáciám. Taktiež máte právo opraviť nepresné alebo neúplné Osobné údaje.

Ak uvediete jeden z dôvodov uvedených v článku 17, odseku 1 GDPR a nebude splnená jedna z podmienok uvedených v článku 17, odseku 3 GDPR, máte právo na vymazanie svojich Osobných údajov.

Ak nastane prípad uvedený v článku 18, odseku 1 GDPR, máte právo obmedziť spracúvanie svojich Osobných údajov.

Taktiež máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich Osobných údajov. V takom prípade prestaneme spracúvať vaše Osobné údaje na vyššie uvedený účel a vymažeme ich.

Môžete uplatniť všetky práva uvedené na tomto mieste prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho kontaktu Správcu uvedených vyššie.

Ak si myslíte, že spracúvaním vašich Osobných údajov bolo porušené GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v štáte svojho obvyklého bydliska, na mieste svojho zamestnania alebo mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným orgánom pre Slovensko je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220, www.dataprotection.gov.sk.