SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vítame Vás v spoločnosti Talent Solutions Slovakia, s. r. o. Tešíme sa na prácu s Vami a chceme Vám pomôcť ďalej rozvíjať Vašu kariéru. Ako iste predpokladáte, k riadnemu poskytovaniu našich služieb získavame a používame informácie o Vás.

Spoločnosť Talent Solutions Slovakia, s. r. o. sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Tento informačný dokument popisuje Vaše práva vzťahujúce sa k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, a tiež kroky, ktoré podnikáme na ochranu Vášho súkromia. Vieme, že je tento dokument dlhý, ale prečítajte si ho, prosím, pozorne. Nižšie nájdete obsah, takže môžete prejsť rovno k časti, ktorá Vás najviac zaujíma.

Obsah:

Vysvetlenie pojmov

Najprv by sme Vám radi vysvetlili význam určitých slov v tomto dokumente.

Môže sa to zdať jasné, ale v tomto dokumente budete označovaný ako „Vy“.

Pokiaľ budeme hovoriť o „nás“ alebo o „Spoločnosti“, máme tým na mysli spoločnosť Talent Solutions Slovakia, s. r. o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Spoločnosť je súčasťou skupiny Talent Solutions, čo je najväčší poskytovateľ služieb na trhu práce na svete. Prostredníctvom rôznych spoločností a obchodných aktivít poskytuje skupina Talent Solutions rad služieb
v oblasti personalistiky, ako je sprostredkovanie zamestnania, dočasné prideľovanie zamestnancov, služby mzdového účtovníctva, nábor a výber zamestnancov, riešenie pre testovanie zamestnancov, kariérne prechody, rozvoj talentov, školenia a vzdelávania, zmeny zamestnaní a medzinárodná mobilita („naše Služby“).

K poskytovaniu svojich Služieb používa Spoločnosť niekoľko IT systémov. Jedným z týchto systémov je i internetový portál („Portál“), ktorého prostredníctvom Spoločnosť a ďalšie subjekty zo skupiny Talent Solutions inzerujú pracovné ponuky, z ktorých si môžu uchádzači vybrať a zareagovať na tú, ktorá zodpovedá ich záujmom, zručnostiam a/alebo skúsenostiam a ktorá je v mieste, kde by mali záujem pracovať.

Záverom by sme radi uviedli, že tento dokument sa týka informácií o ľuďoch, čo zahŕňa skutočnosti
o Vás, ale tiež názory na Vás a Vaše názory (napr. informáciu o tom, že ste futbalový fanúšik). Nejde o informácie o Spoločnosti (aj keď sa to niekedy prekrýva). Tento druh informácií sa nazýva „Osobné údaje“ alebo „Údaje umožňujúce identifikáciu osôb“. My v tomto dokumente používame pojem „Osobné údaje“.

Aké Osobné údaje Spoločnosť zhromažďuje a používa?

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť spravidla zhromažďuje, zahrňujú najmä:

 • Vaše meno a priezvisko, kontaktné údaje a Vašu kvalifikáciu (vzdelávanie, školenia a stáže), doklady preukazujúce oprávnenia k práci a ďalšie informácie, ktoré sú uvedené vo Vašom životopise;
 • základné údaje z Vášho profilu, pokiaľ ste sa prihlásili na Portál prostredníctvom Vášho účtu na sieti LinkedIn alebo na inej sociálnej sieti;
 • v rámci výberového konania môžu byť použité tiež údaje dostupné na Vašom verejnom profile LinkedIn;
 • záznam komunikácie s Vami, pokiaľ ste nás sami kontaktovali.

Prečo používame Vaše Osobné údaje?

Spoločnosť zhromažďuje a spracúva Vaše Osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

 1. aby Vám bola schopná poskytnúť službu, ktorú od nej očakávate. Touto službou je nájdenie pre Vás vhodného zamestnania v našej spoločnosti. Súčasťou tejto služby je komunikácia
  s Vami, vykonávanie výberového konania a pod. Niektoré z Vašich údajov sú zhromažďované a spracúvané s cieľom zistiť a posúdiť Vaše skúsenosti a odborné zručnosti;
 2. možnosti odovzdávať Osobné údaje v rámci skupiny pre vnútorné administratívne účely.

Aký je právny základ pre spracúvanie Vašich Osobných údajov?

Každé spracúvanie Osobných údajov musí byť zo zákona opreté o jeden z povolených právnych základov.

 1. Spracúvanie Vašich Osobných údajov pre účel popísaný vyššie pod písmenom a) je nevyhnutný pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť. To znamená, že musíme spracúvať Vaše Osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť službu, ktorej výsledkom je uzatvorenie zmluvy s Vami a vstup do pracovnoprávneho vzťahu.
 2. Spracúvanie Osobných údajov pre účel popísaný vyššie pod písmenom b) opierame o oprávnený záujem Spoločnosti.

Je Vašou povinnosťou poskytnúť nám Vaše Osobné údaje, keď o ne požiadame?

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše Osobné údaje, ale pokiaľ nám ich neposkytnete, nebudeme schopní posúdiť, či ste vhodným uchádzačom a nebudeme Vás môcť zaradiť do výberového konania.

Ako dlho Vaše Osobné údaje uchovávame?

Vaše Osobné údaje budeme mať uložené po dobu, po ktorú prebieha výberové konanie. To znamená, že Vaše Osobné údaje budeme spracúvať pre vyššie uvedený účel do okamžiku, kedy vstúpite do pracovnoprávneho vzťahu s nami, alebo do okamžiku, kedy dôjde z našej strany k definitívnemu odmietnutiu Vašej osoby ako zamestnanca.

Odovzdávame Vaše Osobné údaje tretím subjektom?

Môžeme odovzdávať alebo sprístupňovať Vaše Osobné údaje tretím subjektom. Činíme tak
v nasledujúcich situáciách:

 • Odovzdávanie našim dodávateľom (externým poskytovateľom služieb). Môžeme napr. zapojiť nášho dodávateľa do vykonávania administratívnej a prevádzkovej činnosti v rámci poskytovania našich služieb. Tento dodávateľ bude mať zmluvnú i zákonnú povinnosť zachovávať dôvernosť Vašich Osobných údajov a rešpektovať Vaše súkromie a bude mať prístup iba k údajom, ktoré nutne potrebuje k svojej činnosti; takými dodávateľmi sú typicky IT dodávatelia (ktorí nám poskytujú IT systémy, kde sú uložené informácie i o Vás) alebo poskytovatelia účtovných a finančných služieb (ktorí potrebujú poznať údaje o uchádzačoch, aby mohli napr. správne vystaviť a zaúčtovať faktúry). Príslušným dodávateľom môže byť i iná spoločnosť skupiny Talent Solutions.
 • Odovzdávanie ďalším subjektom skupiny Talent Solutions. Vaše kontaktné údaje môžu byť šírené
  v celej skupine Talent Solutions, a to s cieľom zefektívniť administráciu v rámci celej skupiny Talent Solutions.

Odovzdávame Vaše Osobné údaje mimo Európsku úniu?

 • Mimo Európsku úniu sú Vaše údaje odovzdávané iba do krajín, ktoré sú Európskou komisiou považované za krajiny s dostatočnou úrovňou ochrany podľa článku 45 GDPR, alebo sú splnené podmienky stanovené v článku 46 GDPR.
 • Bližšie informácie sú uvedené na internetových stránkach Spoločnosti v sekcii Ochrana osobných údajov.

Aké máte v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov práva?

 • Právo na prístup k Vašim Osobným údajom a získaniu ich kópie

Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenia, či spracúva nejaké Vaše Osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, máte právo na prístup k týmto Vašim Osobným údajom (napr. prostredníctvom Portálu) a k určitým informáciám o ich spracúvaní. Môžete nás tiež požiadať o kópiu Vašich Osobných údajov.

 • Právo na prenositeľnosť Vašich Osobných údajov

Pokiaľ Vaše Osobné údaje spracúvame automatizovane, máte právo od nás získať tie Osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky vykonateľné, máte právo od nás požadovať, aby tieto Osobné údaje boli odovzdané inému subjektu.

 • Právo na opravu Vašich Osobných údajov

Pokiaľ nám preukážete, že Vaše Osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú správne, môžete požadovať ich aktualizáciu alebo opravu. V určitých prípadoch môžete Vaše Osobné údaje sami aktualizovať prostredníctvom Portálu.

 • Právo na vymazanie Vašich Osobných údajov (právo byť zabudnutý)

V určitých (právnymi predpismi stanovených) prípadoch máte právo na to, aby boli Vaše Osobné údaje vymazané. Žiadosť o vymazanie Vašich Osobných údajov môžete podať kedykoľvek a my vyhodnotíme, či bude Vašej žiadosti vyhovené. Pokiaľ dospejeme k záveru, že nastali dôvody pre vymazanie Vašich Osobných údajov, učiníme tak bez zbytočného odkladu. Prosím, majte ale na pamäti, že pokiaľ budú Vaše Osobné údaje vymazané, nebudete sa môcť naďalej zúčastniť prebiehajúceho výberového konania.

 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov

V určitých (právnymi predpismi stanovených) prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov. Prosím, majte ale na pamäti, že toto obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov môže obmedziť Vašu možnosť zúčastniť sa prebiehajúceho výberového konania.

 • Právo vzniesť námietku

Pokiaľ opierame spracúvanie Vašich Osobných údajov o náš oprávnený záujem, máte právo
z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie vzniesť proti tomuto spracúvaniu námietku. Spoločnosť bude potom oprávnená ďalej spracúvať Vaše Osobné údaje, iba pokiaľ preukáže závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo bude Vaše Osobné údaje spracúvať iba pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ si budete priať uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, učiňte tak prosím prostredníctvom Portálu alebo nám napíšte e-mail na adresu gdpr.sk@talent-solutions.sk. Ďalej nás môžete kontaktovať na adrese nášho sídla. Prosím, vezmite na vedomie, že v prípade žiadosti zaslanej e-mailom alebo podanej telefonicky budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť alebo Vás nejakým spôsobom identifikovať.

V prípade, že sa budete domnievať, že spracúvaním Vašich Osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov máte tiež právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu Vášho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, www.dataprotection.gov.sk.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ budete mať nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk alebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk, alebo telefónnom čísle +421 (2) 53 630 223.

Ako môžeme zmeniť informácie uvedené v tomto dokumente?

Tu uvedené informácie sa môžu z času na čas meniť. Nové verzie tohto dokumentu budú zverejnené na internetových stránkach Spoločnosti a/alebo budete o nich informovaný iným vhodným spôsobom.