Práca na dohodu (brigády)

Dohoda o pracovnej činnosti

• Môžeš odpracovať maximálne 10 hodín týždenne.
• Dohoda sa uzatvára maximálne na 12 mesiacov a musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.
• Odmena za vykonanú prácu musí byť vyplatená najneskôr do konca ďalšieho mesiaca.

Všetky pracovné ponuky nájdeš tu.

Práca na dohodu (brigády)

Práca na dohodu: Dohoda o vykonaní práce

• Musíš mať nad 15 rokov (ukončená povinná školská dochádzka, s mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.
• Práca musí byť vykonaná v dobe, na ktorej ste sa so zamestnávateľom dohodli.
• „Odmena za vykonané pracovné úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce.“ Medzi zamestnávateľom a brigádnikom je možné vytvoriť dohodu o tom, že časť odmeny bude vyplácaná už po vykonaní určitej pracovnej činnosti.
• Pracovný čas brigádnikov, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. U mladistvého (pod 18 rokov) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.
• Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura.
• Práca na dohodu z tvojho platu odvádza určité percentá: 9.4% ide Sociálnej poisťovni a 4% idú zdravotnej poisťovni. (váš plat vám ostáva – zamestnávateľ za vás platí odvody aby ste mohli u nich pracovať).
• Dohoda sa uzatvára maximálne na 12 mesiacov a musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

Práca na dohodu, dohoda o vykonaní práce

Brigádnická práca študenta

Kto môže uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študenta? Si žiak strednej alebo vysokej školy denného štúdia?
• Tvoje štúdium musíš zamestnávateľovi doložiť potvrdením o štúdiu.
• Musíš mať pod 26 rokov.
• Môžeš odpracovať maximálne 20 hodín týždenne (Študent môže pracovať aj viac niektoré týždne, keď môže ale ďalšie musí pracovať menej lebo „priemer rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená“).
Dohoda sa uzatvára maximálne na 12 mesiacov a musí byť uzatvorená v písomnej forme.

Aké má zamestnanec a zamestnávateľ povinnosti?

Zamestnanec je povinný:
• Vykonávať prácu zodpovedne.
• Vykonávať prácu osobne.
• Dodržiavať právne predpisy, BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).
• Riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
• Písomne oznamovať zamestnávateľovi zmeny mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, zmenu bankového spojenia.

Zamestnávateľ je povinný:
• Utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky.
• Oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi.
• Poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky.
• Viesť evidenciu uzatvorených dohôd vykonaných mimo pracovného pomeru (brigády sú mimo pracovného pomeru).
• Evidovať čas vykonávania práce brigádnikov (aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku).

Brigáda

Mzda

Ľudia pracujúci na Slovensku majú nárok pri trvalom pracovnom pomere, pri dohode o vykonaní práce, ako aj pri brigádnickej práci študenta na minimálnu hodinovú mzdu 3,713€ podľa roku 2022.

Ako na dane počas brigády?

⇒ Ak študent zarába menej ako 381,61€, študent nemusí platiť preddavky na daň z príjmov.
⇒ V prípade, že zarábate vyššiu sumu za mesiac než 381,61€ ste povinný platiť počas roka preddavky na daň z príjmov fyzických osôb. Preddavky sú vo výške 19% až 25% v závislosti od vášho príjmu. Preddavky sa následne zaokrúhľujú na 2 desatinné čísla, smerom nadol.
⇒ Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 bude povinný podať každý študent, ak v roku 2022 dosiahne celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2289,63€.
⇒ Ak nepresiahnete sumu 2289,63€ a Váš zamestnávateľ Vám strhával preddavky na daň z príjmu, ak by ste podali daňové priznanie dobrovoľne, použitím tlačiva typu A, daň sa Vám ako daňový preplatok vráti (daňový preplatok sa vráti len ak je väčší ako 5€, ak je menší ako 5€ nevzniká nárok na jeho vrátenie).

Ako na dane počas brigády?

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
2. augusta 2022 | Laura Grattz

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.