PN – Prácenechopnosť

PN znamená dočasnú práceneschopnosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť z dôvodu choroby, úrazu, pracovného úrazu, úrazu zavineného inou osobou, karanténneho opatrenia, izolácie alebo choroby z povolania. Dočasne práceneschopným môže byť zamestnanec uznaný len ošetrujúcim lekárom. Lekár je povinný vystaviť takémuto zamestnancovi náležitý doklad – papierový alebo elektronický – ktorým preukazuje oprávnenosť svojej práceneschopnosti.

V prípade, ak zamestnanec ukončí pracovný pomer so zamestnávateľom a stane sa dočasne práceneschopným v období do 7 dní po ukončení pracovného pomeru, dostáva sa do tzv. ochrannej lehoty.

Ochranná lehota je doba, kedy sa zamestnanec po skončení pracovného pomeru stane dočasne práceneschopným a má nárok na nemocenské dávky. Dĺžka ochrannej lehoty trvá sedem dní po skončení nemocenského poistenia (t.j. 7 dní po ukončení prac. pomeru), alebo osem mesiacov, ak je zamestnankyňa tehotná a nemocenské poistenie jej zaniklo v období tehotenstva (napr. ukončenie pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú). Zároveň platí, že ochranná lehota trvá toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Čiže ak pracovný pomer trval 4 dni, 4 dni bude aj dĺžka ochrannej lehoty.

Počas PN má zamestnanec nárok, po splnení zákonom stanovených podmienok, na náhradu príjmu a nemocenské dávky, ktorých výška závisí od hrubej mzdy, z ktorej sa platia sociálne odvody. Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Medzi základné podmienky, ktoré musí zamestnanec spĺňať parí:

 • musí byť ošetrujúcim lekárom uznaný dočasne práceneschopným;
 • nesmie vykonávať počas tohto obdobia zárobkovú činnosť a mať z nej príjem;
 • musí mať počas PN aktívne nemocenské poistenie (t.j. byť zamestnaný) alebo musí byť v ochrannej lehote.
Na náhradu príjmu počas dočasnej PN nemá zamestnanec nárok, ak:
 • počas obdobia dočasnej PN má nárok na nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok (neplatí to, ak počas poberania rodičovského príspevku zamestnanec súčasne pracuje);
 • sa stal dočasne PN v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody;
 • porušil liečebný režim stanovený lekárom (nárok na náhradu príjmu nemá odo dňa porušenia liečebného režimu);
 • sa nezdržiava na mieste určenom na dočasnej PN (nárok na náhradu príjmu nemá odo dňa zistenia tejto skutočnosti).

pn

Výpočet PN

Náhrada príjmu je vyplácaná zamestnávateľom za prvých 10. dní PN a to nasledovne:
 • Od 1. do 3. dňa trvania dočasnej PN 25% denného vymeriavacieho základu
 • Od 4. do 10. dňa trvania dočasnej PN 55% denného vymeriavacieho základu

 

Nemocenské dávky sú vyplácané Sociálnou poisťovňou od 11. dňa dočasnej PN a to nasledovne:
 • Od 11. dňa trvania dočasnej PN 55% denného vymeriavacieho základu

 

Počas ochrannej lehoty sa vyplácajú len nemocenské dávky Sociálnou poisťovňou:
 • Od 1. do 3. dňa trvania dočasnej PN 25% denného vymeriavacieho základu
 • Od 4. do 10. dňa trvania dočasnej PN 55% denného vymeriavacieho základu
Denný vymeriavací základ (DVZ)

pre výpočet dočasnej PN sa určí nasledovne:

 • Hrubé príjmy (HP) z jednotlivých mesiacov z ktorých sa platí poistné a nemocenské poistenie z rozhodujúceho obdobia / počet dní rozhodujúceho obdobia
  DVZ = (HP január + HP február + HP marec + … + HP december) / 365 dní
  Maximálna výška DVZ je v roku 2022 74,4987eur, v roku 2023 79,6274 eur.
 • V prípade, že počas rozhodujúceho obdobia mal zamestnanec prerušené povinné nemocenské poistenie (napr. z dôvodu PN), tieto dni sa odpočítajú z 365 (napr. ak PN v rozhodujúcom období trvala 14 dní, potom DVZ = (HP január + HP február + HP marec + … + HP december) / 365 dní – 14 dní.
Rozhodujúce obdobie

Je obdobie, počas ktorého trval pracovný pomer a stanovuje sa nasledovne:

 • Ak nemocenské poistenie pred vznikom dočasnej PN trvalo viac ako 90 dní
  Vymeriavací základ sa počíta z rozhodujúceho obdobia predchádzajúceho roka, t.j. ak PN začala v roku 2023, rozhodujúcim obdobím pre výpočet DVZ je rok 2022.
 • Ak nemocenské poistenie pred vznikom dočasnej PN trvalo menej ako 90 dní (zamestnanec nemal v rozhodujúcom období príjem počas celého roka), tak rozhodujúce obdobie sa počíta od vzniku nemocenského poistenia (t.j. vzniku pracovného pomeru) do konca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stal PN.
 • Ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 90 dní a pred vznikom dočasnej PN zaniklo (z dôvodu ukončenia pracovného pomeru) a zamestnanec je v ochrannej lehote, tak rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t.j. vzniku pracovného pomeru) trvajúce do posledného dňa trvania nemocenského poistenia.

výpočet pn

Príklad č. 1:

Mzda zamestnanca je 950 eur, zamestnanec pracoval celý minulý rok a jeho mzda sa mu za posledný rok sa nemenila. Dĺžka PN zamestnanca je 14 dní.
DVZ sa vypočíta: 950 eur (výška mzdy) * 12 mesiacov = 11400 / 365 dní = 31,2328 eur
Zamestnanec dostane od 1. do 3. dňa 31,2328 eur * 25% * 3 dni = 23,42 eur
Zamestnanec dostane od 4. do 14. dňa 31,2328 eur * 55% * 11 dní = 188,94 eur
Zamestnanec za PN dostane spolu 212,36 eur.

Príklad č. 2:

Mzda zamestnanca je 950 eur, zamestnanec pracoval celý minulý rok a jeho mzda sa mu za posledný rok sa nemenila. Minulý rok mal z dôvodu PN prerušené povinné nemocenské poistenie na 35 dní. Dĺžka PN zamestnanca je 14 dní.
DVZ sa vypočíta: 950 eur (výška mzdy) * 12 mesiacov = 11400 / 365 dní – 35 dní = 34,5454 eur
Zamestnanec dostane bude od 1. do 3. dňa 34,5454 eur * 25% * 3 dni = 25,90 eur
Zamestnanec dostane od 4. do 14. dňa 34,5454 eur * 55% * 11 dní = 209 eur
Zamestnanec za PN dostane spolu 234,90 eur.

Príklad č. 3:

Mzda zamestnanca je 2500 eur, zamestnanec pracoval celý minulý rok a jeho mzda sa mu za posledný rok sa nemenila. Dĺžka PN zamestnanca je 14 dní.
DVZ sa vypočíta: 2500 eur (výška mzdy) * 12 (mesiacov) = 30000 / 365 dní = 82,1917 eur (max suma DVZ za rok 2022 je však 74,4987, t.j. Nemocenská dávka sa počíta z tejto sumy)
Zamestnanec dostane od 1. do 3. dňa 74,4987 eur * 25% * 3 dni = 55,87 eur
Zamestnanec dostane od 4. do 14. dňa 74,4987 eur * 55% * 11 dní = 450,72 eur
Zamestnanec za PN dostane spolu 506,58 eur.

Príklad č. 4:

Mzda zamestnanca je 950 eur, zamestnanec začal pracovný pomer 1. októbra 2022. PN začala od 1. marca 2023, dĺžka PN zamestnanca je 14 dní. (Keďže sa poistné platilo od 1.10.2022, čo je viac ako 90 kalendárnych dní, rozhodujúcim obdobím je obdobie je od 1.10.2022 do 28.2.2023, t.j. obdobie od začiatku pracovného pomeru do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom začal poberať nemocenské).
DVZ sa vypočíta: 950 eur (výška mzdy) * 5 mesiacov = 4750 / 151 dní (31+30+31+31+28) = 31,4569 eur
Zamestnanec dostane od 1. do 3. dňa 31,4569 eur * 25% * 3 dni = 23,6 eur
Zamestnanec dostane od 4. do 14. dňa 31,4569 eur * 55% * 11 dní = 190,33 eur
Zamestnanec za PN dostane spolu213,93 eur.

Príklad č. 5:

Mzda zamestnanca je 950 eur, zamestnanec začal pracovný pomer 1. októbra 2022. Pracovný pomer skončil 9. januára 2023. PN začala od 10 januára 2023 (v ochrannej lehote), dĺžka PN zamestnanca je 14 dní. ( Keďže sa poistné platilo od 1.10.2022, čo je menej ako 90 kalendárnych dní, rozhodujúcim obdobím je obdobie je od 1.10.2022 do 9.1.2023 , t.j. obdobie od začiatku pracovného pomeru do konca pracovného pomeru zamestnanca).
DVZ sa vypočíta: 950 eur (výška mzdy) * 3 mesiace = 2850 / 101 dní (31+30+31+9) = 28,2178 eur
Zamestnanec dostane od 1. do 3. dňa 28,2178 eur * 25% * 3 dni = 21,16 eur
Zamestnanec dostane od 4. do 14. dňa 28,2178 eur * 55% * 11 dní = 170,67 eur
Zamestnanec za PN dostane spolu 191,83 eur.

V slovenskej legislatíve sú podmienky vyplácania PN upravené zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v znení neskorších predpisov a zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Doručenie zamestnávateľovi

Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o začatí prácenechopnosti do troch pracovných dní.

 • Ak je PN vystavená na papierovom tlačive, zamestnanec bezodkladne odovzdáva zamestnávateľovi diel II (červený) a diel IIa (čierny). Obe tlačivá musia byť zo zadnej strany podpísané, na červené tlačivo je potrebné uviesť spôsob výplaty náhrady príjmu – na účet, alebo na adresu. Zelený diel si zamestnanec ponecháva u seba pre prípad kontroly dodržiavania liečebného režimu a po ukončení PN ho odovzdá svojmu lekárovi, ktorý mu odovzdá diel IV. Ten následne zamestnanec odovzdá svojmu zamestnávateľovi po ukončení PN. Zároveň musí zamestnanec ku koncu mesiaca odovzdať Prechodku PN (lístok na peniaze) ako doklad, že PN naďalej trvá.

 

 • Ak je vystavená elektronická PN (ePN), zamestnanec nemusí predložiť žiadne tlačivo zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky potrebné informácie. Zamestnanec má možnosť si skontrolovať svoju ePN prostredníctvom Národného portálu zdravia, prostredníctvom jednoduchej aplikácie. Viac informácii nájdete TU.
Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
2. marca 2023 | Zuzana Adameová, Personálny supervízor

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.