Odpočítateľná položka (OP) v roku 2023

Čo bolo zámerom zavedenia OP ?

Zníženie odvodového zaťaženia u zamestnancov, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť a ich príjem z uvedenej zárobkovej činnosti je nižší ako 570 € v aktuálnom mesiaci prípadne na ročnej báze , t.j. poníženie vymeriavacieho základu (príjmu) zamestnanca z ktorého sa vykonáva výpočet poistného na zdravotné poistenie

Kto si ju môže uplatniť ?

– každý zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovnoprávny vzťah ( pracovná zmluva) štátnozamestnanecký vzťah, služobný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (príslušníci PZ, prokurátori, hasiči,..)
– zároveň musí byť zamestnaný len u jedného zamestnávateľa a nemôže byť zároveň aj SZČO

Kto si ju nemôže uplatniť ?

– zamestnanec, ktorý pracuje na dohodu ( dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti)
– zamestnanec, ktorého príjmy sa radia pod „ostatné príjmy“ , napr. konateľ, štatutár
– príjmy obvinených a odsúdených vo výkone trestu
– osoby, ktoré pracujú na základe príkaznej zmluvy

Ako si ju môže zamestnanec uplatniť ?

Zamestnanec, ktorý je nízkopríjmový , t.j. má príjem do 570 € , ju nemá automaticky mesačne uplatnenú pri výpočte poistného zo svojho príjmu, ale musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa na tlačive Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. Tlačivo je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.
Zamestnanec na uvedenom tlačive oznamuje : vznik, zmenu a tiež zánik uplatňovania do 8 dní od vzniku, zániku alebo zmeny v uplatňovaní.

odpočítateľná položka

Aká je výška OP ?

– najviac vo výške 380 € mesačne alebo 4560 € ročne
– ak je príjem zamestnanca nižší ako 380 € mesačne alebo 4560 € ročne, OP nesmie byť vyššia ako výška jeho príjmu
– výška OP sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania
– ak je príjem zamestnanca 570 € a viac mesačne alebo jeho príjem je 6840 € a viac ročne, OP je 0 €
– ak zamestnanec nebol zamestnancom počas celého mesiaca/roka, OP sa alikvotne kráti podľa počtu kalendárnych dní mesiaca/roka, kedy bol zamestnancom

Výpočet OP v rámci mesiaca

Ak príjem zamestnanca je v intervale medzi 380 € a 570 € , OP sa vypočítava nasledovne:
OP= (380-((príjem pre OP-380)*2))/počet dní mesiaca * počet dní zamestnania
Upozornenie:
V súvislosti s uplatňovaním OP v rámci mesiaca, je potrebné uviesť, že v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa posudzujú všetky príjmy za daný rok (vymeriavacie základy podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) a v závislosti od dosiahnutých príjmov sa v rámci ročného zúčtovania poistného môže zmeniť výška nároku na OP resp. zamestnanec môže stratiť nárok na odpočítateľnú položku. Ak zamestnanec očakáva napr. príjmy podľa § 7, § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo napr. dividendy, je na zvážení poistenca, či oznámi zamestnávateľovi, že si chce uplatňovať OP v rámci roka alebo nie.

Aký vplyv má na výšku preddavku na zdravotné poistenie zavedenie minimálneho preddavku poistného od 1.1.2023 aj pri uplatňovaní OP ?

Zavedením minimálneho preddavku na zdravotné poistenie vo výške 32,81 € za celý mesiac trvania poistenia, vznikne situácia kedy zamestnanec z príjmu do 380 €/ mesiac i napriek uplatneniu OP bude musieť doplatiť rozdiel do výšky minimálneho preddavku na zdravotné poistenie, ak nepožiada zamestnávateľa o výnimku uplatnenia nedopočítavania preddavku poistného. Požiadať o výnimku môžu zamestnanci, ak splnia podmienky: sú poistencami štátu , prípadne majú súbehy viacerých pracovnoprávnych vzťahov, prípadne sú zamestnancami v súbehu so SZČO.

Príklad 1:

Zamestnanec pracuje na skrátený úväzok, je poistený celý mesiac, dosiahol príjem 300€ v danom mesiaci. Pri výpočte preddavkov si zamestnanec uplatňuje odpočítateľnú položku (OP) a aj výnimku z dopočtu minimálneho preddavku na zdravotné poistene.
Príjem: 300 €
OP: 300 €
Zamestnávateľ odvedie poistné : 300 * 10% = 30 €
Zamestnanec: 300 (príjem) – 300 (OP) = 0 príjem pre výpočet preddavku poistného vo výške 4%
Minimálny preddavok poistného u zamestnanca sa vypočíta: 32,81 € – ( 30€ + 0€) = 2,81 €
Napriek tomu, že zamestnanec si uplatnil OP , musí odviesť minimálny preddavok poistného vo výške 2,81 €

Príklad 2:

Zamestnanec pracuje na skrátený úväzok, je poistený celý mesiac, dosiahol príjem 350€ v danom mesiaci. Pri výpočte preddavkov si zamestnanec uplatňuje odpočítateľnú položku (OP) a aj výnimku z dopočtu minimálneho preddavku na zdravotné poistene.
Príjem: 350 €
OP: 350 €
Zamestnávateľ odvedie poistné: 350 * 10% = 35 €
Zamestnanec: 350 (príjem) – 350 (OP) = 0 príjem pre výpočet preddavku poistného vo výške 4%
Minimálny preddavok poistného u zamestnanca sa vypočíta: 32,81 € – ( 35€ + 0€) = 0 €

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
9. marca 2023 | Sylvia Mieres, Payroll Manager

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.