Nezamestnanosť. Aké mám povinnosti?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade a má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný, môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 • osobne
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom (prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade predkladá:

 • platný občiansky preukaz
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/

Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie na úrade a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva aj možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informácie:

 • o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné; na sprostredkovanie vhodného zamestnania občan nemá právny nárok)
 • informačno – poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní)
 • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo)
 • o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,…)

Z evidencie na úrade vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie práva, ale aj určité povinnosti.

V prípade, že uchádzač o zamestnanie je práceneschopný a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu (osobne, telefonicky, poštou …) a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu.

Aktívne hľadanie si zamestnania
Osobne preukazovať aktívne hľadanie
Do 8 kalendárnych dní písomne oznámiť každú zmenu
Predložiť dohodu o práci vykonávanej mimo pracovný pomer, najneskôr deň pred začatím plynutia doby
Byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom
Uchádzač ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ
Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
19. júla 2022 | Talent Solutions.sk

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.