Minimálny preddavok poistného od 1.1.2023

Národná rada SR schválila zákon č. 518/2022 , ktorý mení a dopĺňa Zákon o zdravotnom poistení . Najdôležitejšou zmenou pre zamestnancov od 1. januára 2023 je zavedenie minimálneho poistného ( na ročnej báze) a uplatňovanie minimálneho preddavku poistného ( mesačne) na verejné zdravotné poistenie.

Ako sa táto zmena dotkne zamestnanca ?

Výška minimálneho preddavku je 32,81 € za celý mesiac trvania poistenia zo zamestnania. Výpočet preddavku vychádza zo sumy životného minima platného k 1.1.2023 , čo je 234,42 € krát 14% (sadzba pre odvod poistného ).
Vzťahuje sa na všetky pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, konateľ spoločnosti, ktorý poberá za výkon činnosti odmenu

Ak preddavok poistného z príjmu zamestnanca v kalendárnom mesiaci je nižší ako 32,81 € ( odvod zamestnávateľa a zamestnanca spolu), rozdiel musí doplatiť zamestnanec, t.j. zamestnávateľ zaplatí skutočne vypočítanú výšku preddavku poistného z príjmu a rozdiel do sumy minimálneho preddavku poistného sa pripočíta k vypočítanému odvodu poistného zamestnanca .

V kalendárnom mesiaci kedy zamestnanec nie je poistený celý mesiac , t.j. v prípadoch , ak pracovný vzťah netrvá celý kalendárny mesiac ( začína alebo končí v priebehu mesiaca) , mal prerušené poistenie ( čerpal neplatené voľno, absencia,..) prípadne pracuje na dohodu len v niektorých dňoch daného mesiaca , sa suma 32,81 € alikvotne kráti , minimálny preddavok sa vypočíta ako podiel počtu kalendárnych dní daného mesiaca a počet dní trvania poistenia daného mesiaca.

Minimálny preddavok poistného na verejné zdravotné poistenie od 1.1.2023

Kto nemusí platiť minimálny preddavok poistného ?

Všetci zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu , napr. pracujúci študenti, dôchodcovia alebo osoby so zdravotným postihnutím s nárokom na zníženú sadzbu poistného.
O uplatňovaní výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením Vyhlásenia na tlačive Oznámenie zamestnanca ( zverejnený na web portáli MZ SR), kde Vyhlási, že spĺňa niektorú z uvedených podmienok na tlačive.

Ako je to , ak zamestnanec pracuje u viacerých zamestnávateľov alebo ako zamestnanec je zároveň aj SZČO?

Títo zamestnanci si môžu uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku rovnako ako poistenci štátu. Ak sa zamestnanec rozhodne o uplatňovaní výnimky, informuje zamestnávateľa predložením Vyhlásenia na tlačive Oznámenie zamestnanca do 8 dní odo dňa vzniku zamestnania alebo vzniku súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti oznamuje tiež do ôsmich dní odo dňa tejto zmeny.

Na zamestnancov, ktorý predložia zamestnávateľovi Vyhlásenie na predpísanom tlačive, sa nebude vzťahovať ustanovenie o minimálnom preddavku poistného ( mesačne) a preddavok za tohto zamestnanca bude určovaný ako doposiaľ ( do 31.12.2022).
Minimálne poistné sa týchto zamestnancov zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného.

Minimálny preddavok poistného 2023
Príklad 1:

Zamestnanec pracuje na čiastočný pracovný úväzok s mesačnou mzdou/odmenou 20 €. Neuplatňuje si odpočítateľnú položku (OP) a tiež nemá uplatnenú výnimku dopočtu minimálneho preddavku poistného.

Príjem za kalendárny mesiac: 20 €

Zamestnávateľ: 10% zo sumy 20 € = 2 €
Zamestnanec: 4% zo sumy 20 € = 0,80 €
Minimálny preddavok: 32,81 €
Dopočet do sumy minimálneho preddavku: 32,81 € – ( 2 € + 0,80 € ) = 30,01 €

Zamestnanec odvedie zo mzdy/ odmeny preddavok na zdravotné poistenie vo výške: 0,80 € + 30,01 € = 30,81 €
Mzda zamestnanca: 20€ – 30,81 € (zdravotné poistenie) – 1,88 € (sociálne poistenie 9,4%) = – 12,69 €

V tomto prípade nastáva situácia, kedy vznikne dlh zamestnanca voči zamestnávateľovi vo výške 12,69€, ktorý musí zamestnanec zamestnávateľovi uhradiť ako pohľadávku. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec, ktorý pracuje u jedného zamestnávateľa, by mal dosahovať mesačný príjem aspoň vo výške životného minima, t.j. 234,42 € , v ktorom bol poistený každý kalendárny deň.

Príklad 2:

Zamestnanec pracuje na čiastočný pracovný úväzok s mesačnou mzdou/odmenou 220 €. Uplatňuje si odpočítateľnú položku (OP) ale nemá uplatnenú výnimku dopočtu minimálneho preddavku poistného.

Príjem za kalendárny mesiac: 220 €
Odpočítateľná položka : 220 €

Zamestnávateľ: 10 % zo sumy 20 € = 22 €
Zamestnanec: 4% zo sumy 0€ ( 220 € – 220 € OP)
Dopočet do sumy minimálneho preddavku : 32,81 € – 22 € = 10,81 €

Zamestnanec odvedie zo mzdy/ odmeny preddavok na zdravotné poistenie vo výške: 10,81 €

Napriek tomu, že si zamestnanec uplatnil OP a nemá uplatnenú výnimku dopočtu do minimálneho preddavku poistného na základe Vyhlásenia, musí doplatiť rozdiel na minimálnom preddavku poistného.

Príklad 3 :

Zamestnanec pracuje na čiastočný pracovný úväzok s mesačnou mzdou/odmenou 220 €. Uplatňuje si odpočítateľnú položku (OP) a má uplatnenú výnimku dopočtu minimálneho preddavku poistného.

Príjem za kalendárny mesiac: 220 €
Odpočítateľná položka : 220 €

Zamestnávateľ: 10 % zo sumy 20 € = 22 €
Zamestnanec: 4% zo sumy 0€ ( 220 € – 220 € OP)
Dopočet do sumy minimálneho preddavku: sa nevypočítava

Zamestnanec odvedie zo mzdy/ odmeny preddavok na zdravotné poistenie vo výške: 0 €

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
23. februára 2023 | Sylvia Mieres, Payroll Manager

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.