Minimálna mzda pre rok 2024

Minimálna mzda od roku 2024 (mesačná a hodinová)

Minimálna mesačná mzda od 1. januára 2024 bude 750 eur. Uplatní sa pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Oproti minimálnej mesačnej mzde platnej pre rok 2023 v sume 700 eur došlo k jej zvýšeniu o 50 eur, čo je zvýšenie približne o 7,14 %.

Minimálna hodinová mzda od 1. januára 2024 bude 4,31 eura za každú odpracovanú hodinu. Platí pre zamestnanca, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Vypočítala sa ako 1/174 z minimálnej mesačnej mzdy zaokrúhlená na tri desatinné miesta. V porovnaní s minimálnou hodinovou mzdou platnou pre rok 2023 v sume 4,023 eura došlo na rok 2024 k zvýšeniu minimálnej hodinovej mzdy o 0,287 eura.

Na definitívnu sumu minimálnej mesačnej aj minimálnej hodinovej mzdy vplýva aj ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca.

 

Minimálna mzda od roku 2024 podľa týždenného pracovného času

Minimálnu mesačnú mzdu 750 eur v roku 2024 dostane len ten zamestnanec, ktorý pracuje na ustanovený týždenný pracovný čas, tzv. „na plný pracovný úväzok“. Ak má zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo ak neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času (úmerne sa znižuje). Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na desať eurocentov. Napríklad zamestnanec, ktorý je odmeňovaný minimálnou mesačnou mzdou a pracuje na „polovičný pracovný úväzok“, by mal dostať v prípade odpracovania všetkých pracovných dní v príslušnom mesiaci minimálnu mzdu v sume 375 eur.

Ako už bolo spomenuté, zamestnancovi odmeňovanému hodinovou mzdou bude patriť v roku 2024 minimálna mzda v sume 4,31 eura za hodinu vtedy, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas bude 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za hodinu sa úmerne zvýši a výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. To je prípad napríklad tých zamestnancov, ktorí sú v práci osem hodín denne, ale polhodinu z toho tvorí prestávka. Ich ustanovený týždenný pracovný čas je 7,5 hodiny x 5 dní = 37,50 hodiny.

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce

Zamestnanci môžu vykonávať rôzne druhy prác. Z hľadiska zložitosti práce, samostatnosti v práci, zodpovednosti za prácu a podobne môže vykonávať niekto menej a niekto viac náročné práce. Aby boli podľa toho zamestnanci odmeňovaní spravodlivo, existujú tzv. „minimálne mzdové nároky“. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie upravené v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. A minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce vychádzajú práve zo sumy minimálnej mzdy.

Upozornenie: Na mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce majú nárok len zamestnanci v pracovnom pomere (pracujúci na základe pracovnej zmluvy). Zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú bez ohľadu na náročnosť ich práce nárok len na minimálnu mzdu, čiže ako keby vykonávali len prvý stupeň náročnosti práce.

Rozlišuje sa šesť stupňov náročnosti práce, ktorým sú priradené koeficienty minimálnej mzdy od 1 po 2 odstupňované po dvoch desatinách. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje. Riadi sa pritom charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Minimálne mzdové nároky v roku 2024 zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v závislosti od stupňa náročnosti práce sa vypočítajú podľa nasledujúceho vzorca: (minimálna mesačná mzda pre rok 2024 – minimálna mesačná mzda pre rok 2020) + (minimálna mesačná mzda pre rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce). Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližších 10 eurocentov. Ak by mal takýto zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo ak by v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas, tak sa mu suma minimálnych mzdových nárokov úmerne zníži.

 

Pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou so 40-hodinovým ustanoveným týždenným pracovným časom sa minimálne mzdové nároky počítajú ako 1/174 z minimálnych mzdových nárokov zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou vypočítaných vyššie (zaokrúhlenie je na tri desatinné miesta). Ak má takto odmeňovaný zamestnanec ustanovený kratší týždenný pracovný čas, tak sa pre neho minimálne mzdové nároky úmerne zvyšujú, čiže sa počítajú takto: 40 / počet hodín kratšieho ustanoveného týždenného pracovného času x minimálne mzdové nároky pre príslušný stupeň náročnosti práce pri 40-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase (zaokrúhlenie na tri desatinné miesta).

 

Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci odvodené od minimálnej mzdy

Od hodinovej minimálnej mzdy sa podľa Zákonníka práce odvíja aj:

mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v sobotu,
mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v nedeľu,
mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v noci

 

 

Poznámka: Uvedené znížené sumy mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu alebo v nedeľu je možné dohodnúť u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu alebo v nedeľu. O príplatku za nočnú prácu to platí v tom prípade, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca.

Sumy mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci platia pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či pracujú na pracovnú zmluvu alebo dohodu. Čo sa týka príplatku za prácu vo sviatok, ten sa u zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy odvíja od ich priemerného zárobku. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Zákonník práce ustanovuje, že im patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. Uvedené znamená, že v roku 2024 budú dohodári za každú hodinu práce vo sviatok popri dohodnutej mzde poberať aj mzdové zvýhodnenie (príplatok) v sume najmenej 4,31 eura.

 

Čistá mzda z minimálnej mzdy a celkové náklady zamestnávateľa z nej v roku 2024

Mnohých zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou bude zaujímať to, o koľko sa im vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy od roku 2024 zvýši ich čistý prijem. Naopak, zamestnávateľov v tejto súvislosti bude zaujímať nárast celkovej ceny práce takéhoto zamestnanca. Tieto údaje v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
2. januára 2024 | Natália Sadloňová, Marketing Specialist

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.