BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, známa aj ako BOZP predstavuje súbor predpisov, pravidiel, zásad ale aj postupov ktoré majú za úlohu pomáhať zamestnancom pracovať v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí. Pre zamestnávateľov predstavuje množstvo zodpovedností a povinností na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci zamestnancov, pre zamestnancov zas práva a povinnosti, ktorými sa musia riadiť, aby predišli pracovným úrazom.

Bezpečnosť práce má za úlohu vytvárať také pracovné podmienky a bezpečnostné a technické opatrenia, aby bola zamestnancom zabezpečená dôstojná práca, vhodné vybavenie pracovísk a zaistené bezpečné pracovné prostredie.

Ochrana zdravia pri práci zahŕňa podmienky pre uspokojivú prácu a zvyšovanie práceschopnosti zamestnancov. Obe majú za úlohu, eliminovať negatívne dopady na poškodenie zdravia a ohrozenie života zamestnancov a tiež prípadné majetkové škody zamestnávateľa. Vyhovujúce pracovné podmienky zároveň pomáhajú zvyšovať efektivitu a produktivitu práce, konkurencie schopnosť a tým je zabezpečená aj prosperita podnikov.

Zákonnou povinnosťou každého zamestnávateľa je vykonávanie pravidelných školení pre zamestnancov a pravidelne ich preškoľovať najmenej raz za dva roky. Každý zamestnanec, ktorý školenie absolvuje, podpíše záznam o absolvovaní školenia, ktorý si zamestnávateľ uschováva. Periodicita vykonávania školení a dokumenty preukazujúce vykonanie školení musia byť upravené aj vnútorným predpisom každého zamestnávateľa.

bozp ochrana zdravia pri práci

Oboznamovanie zamestnanca ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa musí vykonať pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku. Školenia sa musia uskutočňovať v rámci pracovného času zamestnancov a za tento čas im zamestnávateľ poskytuje aj mzdu.

V slovenskej legislatíve sa bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov pri práci zaoberá zákon č. 124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na dodržiavanie legislatívnych opatrení v SR dohliadajú Inšpektorát práce a iné kontrolné úrady.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
2. marca 2023 | Zuzana Adameová, Personálny supervízor

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.