Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Sezónne prípadne iné príležitostné práce je možné vykonávať na dohody mimo pracovného pomeru. Je to tiež spôsob uzavretia pracovnoprávneho vzťahu, no oveľa jednoduchší než pracovný pomer uzavretý pracovnou zmluvou. Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. ich upravuje v samostatnej časti – 9 časť Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru §223 – §228a.

Od januára 2023 pribudla novinka pri zamestnávaní na dohodu o pracovnej činnosti. Niektoré druhy prác, hlavne tie sezóne sa tým zvýhodnili.

Aké výhody to prinieslo?

Dohoda o pracovnej činnosti do konca roka 2022 bola zákonom limitovaná na maximálne 10 hodín týždenne. To stále aj platí, no pribudol druh – výkon sezónnych prác. Takáto dohoda musí byť označená ako dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. V dohode musí byť vymedzených max. 520 hodín v kalendárnom roku a môže byť uzavretá max. na 8 mesiacov. Ak u rovnakého zamestnávateľa uzavriete inú dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, rozsah práce sa spočíta. V praxi to znamená, že za všetky dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce u toho istého zamestnávateľa môžete odpracovať max. 520 hodín v kalendárnom roku. Ak by ste si však uzavreli takúto dohodu u iného zamestnávateľa, môžete znova dopracovať 520 hodín v kalendárnom roku. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 40 hodín (najviac za 4 mesiace) počas trvania dohody.

Tak, ako iný pracovnoprávny vzťah aj túto dohodu je nutné uzavrieť písomne a vymedziť v nej:
1. prácu, ktorú budete vykonávať
2. odmenu za vykonanú prácu
3. pracovný čas
4. dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

V praxi sa uvádza aj splatnosť odmeny za vykonanú prácu, čiže výplatný termín a tiež spôsob skončenia dohody. Ak nie je spôsob skončenia v dohode uvedený, dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno skončiť:

1. dohodou účastníkov k dohodnutému dňu
2. výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila
3. okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer, to usmerňuje §68 – §70 zákonníka práce.

Čo môžeme označiť za sezónnu prácu?

Sezónna práca je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresiahne 8 mesiacov. Preto aj samotná dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, môže byť uzavretá na max. 8 mesiacov.

Zákonník práce uvádza v prílohe č. 1b čo môžeme považovať za sezónnu prácu:
1. práce v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení, skladovaní a pod.
2. v cestovnom ruchu, prevádzkovaní reštaurácií, prevádzkovaní táborov a pod.
3. v potravinárstve pri spracovaní sezónnych produktov či v lesnom hospodárske pri produkcii, zakladaní, obnove a výchove lesa

Nižšie odvody

Každý zamestnanec musí byť povinne prihlásený do sociálnej poisťovne. Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa zaviedla tzv. odvodová odpočítateľná položka (OOP), ktorá v roku 2023 predstavuje sumu 605,50 eur. Vymeriavací základ, z ktorého sa platí poistné, sa upraví o sumu odvodovej odpočítateľnej položky len pri výpočte starobného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Uvedená položka je odpočítaná automaticky, nie je nutné o ňu žiadať. Ostatné poistenia zostávajú bez úpravy.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
12. októbra 2023 | Mária Nadhajská, Senior TH Recruiter

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.