Práca na čierno a jej hrozby

Každý človek si chce nájsť zamestnanie, v ktorom bude spokojný…

Z rôznych dôvodov má slovenský pracovný trh svoje špecifiká, štát proti nelegálnemu (ľudovo povedané “práci na čierno”) bojuje rôznymi spôsobmi. Aj keď sa štátu do určitej miery darí proti nelegálnej práci bojovať, v niektorých oblastiach, či sektoroch je stále možné stretnúť sa s obchádzaním pracovnoprávnych predpisov.

Prácu na čierno definuje zákon č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a skladá sa z 2 zložiek. Zákon rozoznáva nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa toho, či hovoríme o práci na čierno z pohľadu zamestnanca, alebo zamestnávateľa.
Podľa zákona, je nelegálnou prácou závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu, alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom – pokiaľ s touto osobou nemá založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer.“ Závislá práca pri tom znamená, že zamestnanec počúva pokyny a  príkazy svojho nadriadeného – a nelegálnej činnosti sa zamestnanec dopúšťa, pokiaľ pri tejto činnosti nemá podpísanú písomnú pracovnú zmluvu, alebo dohodu.

Naopak nelegálneho zamestnávania sa dopustí zamestnávateľ, ktorý do práce príjme pracovníka bez platnej pracovnej zmluvy, alebo cudzinca, ktorý nemá v Slovenskej republike platný pobyt, či platné povolenie na prácu. Podľa zákonníka práce je za nelegálnu prácu pokutovaný prísnejšie zamestnávateľ a nesie teda aj vyššiu zodpovednosť.

Medzi jeden z hlavných dôvodov, prečo chce zamestnávateľ zamestnať pracovníkov “na čierno” je napríklad zvýšená byrokracia (vedenie evidencie, nahlasovanie zamestnanca na úrady, príprava zmluvy, alebo dohody, atď.) alebo aj snaha zneužiť a obísť systém.

Medzi najčastejšie porušenia Zákonníka práce patrí napríklad obchádzanie množstva odpracovaných hodín a výplata časti mzdy “na ruku” bez riadnej evidencie.

práca na čierno

Kontrola “práce na čierno”

Nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie kontrolujú inšpektoráty práce a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto kontrolné orgány sú oprávnené uložiť pokuty za nelegálnu prácu.

Nielen pokuta, ale aj napríklad vyškrtnutie z registra nezamestnaných na Úrade práce, zároveň vrátenie sociálnych dávok, ak ste ich poberali, neposkytnutie verejných dotácií, vylúčenie z verejného obstarávania, či neposkytnutie finančných príspevkov zo zdrojov EÚ hrozí za nelegálne zamestnávanie.
Ak ste svedkami, alebo máte informácie o tom, že niekde vo Vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania – oznámiť to môžete na krajskom inšpektoráte práce, či online na ich stránke.

Zoznam nelegálne zamestnávaných osôb a spoločností je pritom verejne prístupný, takže nielen fyzické, ale aj právnické osoby sú vystavené na hanbu verejnosti.

 

Čo všetko strácate pri “práci na čierno “

  • Právna istota – na základe pracovnej zmluvy, či dohody Vám vznikajú presne určené práva, či povinnosti, ktorých plnenie budete môcť od zamestnávateľa vyžadovať.
  • Ako zamestnanec, alebo brigádnik máte nárok na minimálnu mzdu. Ďalej sú to napríklad výpovedná doba a právo na prestávky v práci. Vzniknutú škodu v súvislosti s výkonom práce Vám je tiež zamestnávateľ povinný uhradiť.
  • Koniec koncov, v celkovom porovnaní má nelegálna práca oveľa viac nástrah a negatív, ako výhod. Ak si plánujete privyrobiť, alebo sa zamestnať dlhodobejšie, vždy trvajte na tom, aby ste mali riadne uzatvorenú pracovnú zmluvu, či dohodu o vykonaní práce so zamestnávateľom.

Všetky pracovné pozície cez Talent Solutions Slovakia sú samozrejme legálne, každý zamestnanec podpisuje pracovnú zmluvu, alebo dohodu o vykonaní práce a vykonáva tak svoju prácu v súlade so zákonom.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
2. marca 2023 | Mgr.Katarína Balažovjech, Recruitment Team Leader-Amazon project

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.