ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EÚ/EEA

Pre účely spracúvaní, ktoré sú uvedené v príslušných Informačných dokumentoch, môže dochádzať
k odovzdávaniu Vašich Osobných údajov subjektom do iných štátov vo vnútri aj mimo Európsku úniu. Vždy však ide o krajiny, v ktorých pôsobí skupina Talent Solutions.

Zoznam týchto krajín nájdete tu:

https://www.Talent Solutionsgroup.com/worldwide-locations/.

Mimo Európsku úniu sú Vaše údaje odovzdávané iba do krajín, ktoré sú Európskou komisiou považované za krajiny s dostatočnou úrovňou ochrany (zoznam týchto krajín je dostupný tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ), alebo v ktorých skupina Talent Solutions zaviedla vhodné ochranné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov (u ktorých obvykle používame jednu z foriem štandardných doložiek o odovzdávaní osobných údajov schválených Európskou komisiou, ktorých kópie sú
k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_cs).

Týmito krajinami môžu byť:

  • Andorra
  • Asia – Pacific Region
  • Bolívia
  • Izrael
  • Región Latinskej Ameriky
  • Región Severnej Ameriky
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
  • Spojené štáty americké