Nezdaniteľná časť základu dane I.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje jednu z položiek, o ktorú si fyzická osoba (zamestnanec, daňovník) môže znížiť svoj základ dane z aktívnych príjmov a z neho plynúcu daň z príjmu. Na to aby si zamestnanec mohol ponížiť daň z príjmov, musí najskôr podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, v ktorom si túto odpočítateľnú položku aktivuje do platnosti. Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane len u jedného zamestnávateľa a to mesačne alebo raz ročne. Ak si zamestnanec zvolí druhú možnosť, môže tak spraviť pri podaní Daňového priznania k dani z príjmov alebo pri podávaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane po skončení zdaňovacieho obdobia.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023 predstavuje sumu 4 922,82 eur. Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka len ak má základ dane za rok 2023 nižší alebo rovný ako 21 754,18 eur. Ak daňovník zistí, že základ dane za rok 2023 je vyšší ako suma 21 754,18 eur, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa určí ako rozdiel súm 10 361,36 eura (daná suma predstavuje 44,2 násobok životného minima) a ¼ základu dane daňovníka.

Nezdaniteľná časť základu dane

Aktívny príjem daňovníka predstavuje zjednodušene príjem, pre ktorý musí daňovník vykonávať činnosť. Z odborného hľadiska aktívny príjem delíme do kategórií:

 • príjem zo závislej činnosti, t. j. zamestnania
 • príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjem z podnikania

 

Ďalej si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane aj na:
 • manžela/manželku
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

 

Daňovník nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane ak na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2023) poberal:
 • výsluhový dôchodok zo Slovenska alebo zahraničia
 • predčasný starobný dôchodok
 • starobný dôchodok
 • vyrovnávací príplatok
 • starobné dôchodkové sporenie
 • dôchodok zo zahraničného dôchodkového povinného poistenia
 • dôchodok, ktorý bol vyplatený spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období ak je suma tohto dôchodku v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane pre dané obdobie. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v tomto prípade predstavuje rozdiel súm 4 922,82 eur a vyplatenou sumou dôchodku.
Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
15. marca 2023 | Mária Beňová, PP Consultant SSC

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.