Nezdaniteľná časť základu dane II.

Existuje niekoľko podmienok pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela:
 • nárok vzniká daňovníkovi len z aktívnych príjmov. Z čoho sa skladajú aktívne príjmy sme si opísali v predchádzajúcom článku;
 • daňovník musí žiť s manželom/manželkou v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
  – má ťažké zdravotné postihnutie alebo zdravotné postihnutie
  – bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  – staral/a sa o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov alebo do 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, ktorý upravuje zákon č. 571/2009 Z.z. § 3 ods. 2
  – v príslušnom zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý upravuje zákon č. 447/2008 Z. z.

 

Výška dane na manželku/manžela sa môže líšiť v závislosti od dosiahnutého príjmu daňovníka a aj manželky/manžela:
 • ak daňovník v roku 2023 dosiahol príjem rovný alebo nižší príjem ako 41 445,46 eur a manžel/ka nemal/a vlastný príjem tak nezdaniteľná časť základu dane je 4500,86 eur
 • ak daňovník v roku 2023 dosiahol príjem rovný alebo nižší ako 41 445,46 eur a manžel/ka mal/a vlastný príjem tak nezdaniteľná časť základu dane predstavuje rozdiel medzi sumou 4500,86 eur a vlastným príjmom manžela/ky, avšak len vtedy ak vlastný príjem manžela/ky nepresiahol sumu 4500,86 eur, ak vlastný príjem manžela/ky presiahol sumu 4500,86 eur, tak nezdaniteľná časť je rovná nule
 • ak daňovník v roku 2023 dosiahol vyšší príjem ako 41 445,46 eur a manžel/ka nemal/la vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel súm 14 862,23 eura a ¼ základu dane daňovníka, ak rozdiel týchto dvoch súm vyjde menší ako 0, tak nezdaniteľná časť základu dane je rovná nule
 • ak daňovník v roku 2023 dosiahol vyšší príjem ako 41 445,46 eur a manžel/ka a mal/a vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel súm 14 862,23 eura a ¼ základu dane daňovníka, ktorý je znížený a o vlastný príjem manžela/ky, ak výsledok je nižší ako nula, suma nezdaniteľnej časti základu dane je rovná nule

Nezdaniteľná časť základu dane 2023 na manžela/manželku

Aké položky vstupujú do vlastného príjmu manžela/ky?

Medzi príjem radíme všetky príjmy, napríklad materský dávky, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a podobné.
Medzi položky, ktoré nie sú považované za príjem naopak patria:

 • rodičovský príspevok
 • 13. dôchodok
 • kompenzačný príspevok baníkom
 • príspevok pri narodení dieťaťa a pre viac súčasne narodených detí
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • príspevok na pohreb
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi, ktorí upravuje zákon 112/2015 Z.z. a doplnenie zákona č. 461/2003 Z.z.

 

Nezdaniteľná časť základu dane vďaka príspevkom do doplnkového dôchodkového sporenia

Tento druh nezdaniteľnej časti základu dane si daňovník môže uplatniť taktiež len zo svojich aktívnych príjmov.

Od základu dane je možné odpočítať maximálne sumu 180 eur ročne. Pre jej uplatnenie musí daňovník spĺňať určité podmienky:

 • do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti daňovník prispieval na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu
 • daňovník nemá uzatvorených viac ako jednu účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení do 31. 12. 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán
 • daňovník sa musí preukázať dokladom o zaplatení, ktorý vystaví dôchodková sporiteľňa
Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
15. marca 2023 | Mária Beňová, PP Consultant SSC

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.