2%

2% – Vieme ako správne a v akej výške poukázať (darovať) percento zo zaplatenej dane ?

Koľko percent môžem poukázať ?

 • Ak som fyzická osoba , t.j. pracoval som na pracovnú zmluvu, dohodu, mal som príjmy ako SZČO,…. môžem poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške:

a) 2 %, ak som nevykonával dobrovoľnícku činnosť v zdaňovacom období
b) 3 %, ak som vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím písomné potvrdenie ( napr. domy sociálnych služieb,…)

 • Ak som právnická osoba, t.j. podnik, môžem poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške:

a) 2 %, ak môj podnik v zdaňovacom období daroval finančné prostriedky vo výške 0,5% zo zaplatenej dane subjektívne daňovníkom (nemôžu byť založení na podnikanie) na verejnoprospešné práce
b) 1%, ak som nedaroval finančné prostriedky podľa písmena a)

Z čoho si vypočítam príslušné percento zaplatenej dane a v akej minimálnej výške musí byť, aby sumu daňový úrad poukázal ?

 • Percento vypočítam zo zaplatenej dane ktorá je znížená o daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky.
 • Podiel zaplatenej dane môžem poukázať iba v prípade, ak sú výsledkom výpočtu najmenej 3 eurá.
 • Výsledok si zaokrúhlim na dve desatinné miesta takto – ak na treťom mieste za desatinnou čiarkou nasleduje číslo menšie ako 5, druhé miesto zostáva nezmenené, ak však na treťom mieste bude číslica 5 a viac, druhé číslo sa zväčšuje o jednu.

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať ?

Prijímateľom môže byť len verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, nájdem na web portáli, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

komu a ako darovať 2% z dane

Ako a do kedy poukázať podiel zaplatenej dane ?

Podiel zaplatenej dane môžem poukázať dvomi spôsobmi.

a) Podávam si sám daňové priznanie ( typ A, B) – vyplním si vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní, ktoré je súčasťou daňového priznania. Následné daňové priznanie podávam do 31.marca príslušného kalendárneho roka a to buď osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa svojho trvalého bydliska, alebo podávam elektronicky cez portál Finančnej správy SR, ak som povinný komunikovať elektronicky s Finančnou správou. V prípade, že výsledkom môjho daňového priznania bude nedoplatok na dani a chcem darovať podiel zo zaplatenej dane, nedoplatok musí byť do 31. marca uhradený.

b) Požiadal som o vykonanie Ročného zúčtovania dane do 15. februára svojho alebo bývalého zamestnávateľa a vyznačil som v žiadosti, že žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane– vyplním si vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive. Tlačivo je uverejnené na web portáli Finančnej správy SR v sekcii formuláre, prípadne mi ho poskytne organizácia, ktorej chcem darovať 2% – 3%. K vyplnenému vyhláseniu priložím mojim zamestnávateľom vystavené potvrdenie o zaplatení dane a obe vyplnené tlačivá podávam do 30. apríla príslušného kalendárneho roka a to buď osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa svojho trvalého bydliska. Ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok na dani, zamestnávateľ ho vyrovná najneskôr v mzde za mesiac marec. V prípade, ak mi vykonával ročné zúčtovanie môj bývalý zamestnávateľ, čiže už nemám vyplácaný u neho žiaden príjem, zamestnávateľ musí výsledok zaslať na príslušný daňový úrad v mieste môjho trvalého bydliska a ak chcem darovať 2% – 3% musím daňovému úradu uhradiť nedoplatok na dani.

Ak posledný deň na podanie Daňového priznania alebo Vyhlásenia na poukázanie podielu zaplatenej dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na podanie je nasledujúci pracovný deň.

Ako zistím moju miestnu príslušnosť daňového úradu – na akú adresu budem podávať daňové priznanie alebo Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane ?

Môžem použiť službu finančnej správy SR.

Na aký účet je potrebné uhradiť nedoplatok na dani z daňového priznania resp. z výsledku ročného zúčtovania dane ?

Každý daňovník (platiteľ dane) má Daňovým úradom pridelené číslo osobného účtu – OÚD. Ak som ešte nemal pridelené OÚD, po podaní daňového priznania mi ho Daňový úrad zašle poštou. Prípadne si ho dokážem vygenerovať aj sám cez portál Finančnej správy:

 • zadáte DIČ alebo rodné číslo

Celé číslo účtu pre zaplatenie dane sa skladá z troch častí a musí byť vo formáte IBAN:

 • z predčíslia označujúceho druh dane
 • zo základného čísla OÚD
 • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180

K platbe musím prideliť aj správny variabilný symbol – ten označuje druh platby. Skladá sa z 10 číslic.
Bližšie informácie na portáli Finančnej správy.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
30. marca 2023 | Sylvia Mieres, Payroll Manager

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.