Kontrola zamestnanca počas práceneschopnosti

Každý zamestnanec, ktorý bol ošetrujúcim lekárom uznaným za dočasne práceneschopného, či už z dôvodu choroby alebo úrazu, je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý mu ošetrujúci lekár stanovil. Keďže prvých desať dní práceneschopnosti zamestnanca náhradu príjmu platí zamestnávateľ, má právo na kontrolu dodržiavania liečebného režimu svojho zamestnanca. Od jedenásteho dňa má zamestnanec nárok na nemocenské dávky od Sociálnej poisťovne. Aj v tomto prípade je zamestnanec povinný liečebný režim dodržať.

Zamestnávateľ môže kontrolovať zamestnanca kedykoľvek a bez ohlásenia. Zamestnanca kontroluje na adrese, ktorú si práceneschopný zamestnanec uviedol na PN ako miesto zdržiavania sa počas PN. Kontrolu by mali vykonávať minimálne dvaja pracovníci – kontrolóri, ktorí by mali vedieť preukázať nejakým dokladom, že pracujú pre zamestnávateľa. Bývajú to kartičky alebo preukazy s logom a pečiatkou zamestnávateľa. Práceneschopný zamestnanec potvrdí svojim podpisom dodržanie liečebného režimu v Záznamovej knihe, v ktorej kontrolóri okrem mena a adresy uvedú aj dátum a čas vykonanej kontroly.

V prípade, že kontrolóri zamestnanca nenájdu na adrese, na ktorej sa mal počas PN zdržiavať, zamestnanca informujú o svojej návšteve prostredníctvom Oznámenia o vykonaní kontroly, ktoré zanechajú v schránke alebo na inom dostupnom mieste. Následne je zamestnancovi doručená Výzva na dokladovanie neprítomnosti v čase kontroly. Zamestnanec je povinný svoju neprítomnosť  vydokladovať zamestnávateľovi najneskôr do 3. pracovných dní od vykonania kontroly, a to priepustkou od lekára, dokladom z lekárne, dokladom z pošty, ak ide o osamelého zamestnanca je uznaný aj doklad z obchodu. Ak zamestnanec nevie vydokladovať svoju neprítomnosť, zamestnávateľ mu zašle Oznámenie o krátení príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Príjem sa zamestnancovi kráti odo dňa zistenia porušenia liečebného režimu po 10. deň trvania práceneschopnosti.

Od 11. dňa trvania práceneschopnosti zamestnanca, prechádzajú povinnosti kontroly na Sociálnu poisťovňu. Ak má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec liečebný režim nedodržiava, môže osloviť Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o kontrolu zamestnanca z dôvodu podozrenia porušovania liečebného režimu. Sociálna poisťovňa o výsledku kontroly informuje zamestnávateľa. Tak isto je v jej kompetencii nepriznať kontrolovanému zamestnancovi nemocenské dávky.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
13. júna 2024 | Talent Solutions

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.